Scholengemeenschappen

Waar gaat het over?

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:

 • Van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
 • Met hetzelfde of een ander bestuur
 • Van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
 • Die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van logistiek, studieaanbod, personeelsbeleid ...

De meest recente scholengemeenschappen zijn op 1 september 2020 gevormd voor een periode van 6 jaar. Een vervroegde uitstap is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden. Dat betekent dat de huidige scholengemeenschappen in principe blijven bestaan tot 31 augustus 2026.

Naar boven

Extra middelen

Om samenwerking tussen scholen te stimuleren, bestaan er scholengemeenschappen. Die kunnen bijdragen tot een efficiëntere aanwending van de middelen.

Elke scholengemeenschap ontvangt een extra puntenenveloppe voor de organisatie. Het bedrag van de puntenenveloppe is gebaseerd op het totaal aantal ingeschreven leerlingen in de scholengemeenschap.

Daarnaast:

 • Kunnen leden van eenzelfde scholengemeenschap lestijden of uren-leraar of uren paramedisch personeel aan elkaar overdragen
 • Is personeel ruimer inzetbaar binnen de schoolgemeenschap
 • Is er een versoepeling van de regeling die een maximaal gebruik van de gesubsidieerde schoolinfrastructuur moet garanderen

Elke scholengemeenschap in het basisonderwijs heeft daarnaast recht op een bijkomende puntenenveloppe om een zorgbeleid te kunnen voeren.  

In het secundair onderwijs heeft een scholengemeenschap volgende voordelen:

 • De berekeningsnormen voor de globale puntenenveloppe zijn gunstiger.
 • Er worden extra uren-leraar toegewezen aan scholengemeenschappen.
 • Brusselse scholen kunnen extra uren-leraar ontvangen.
 • De rationalisatienormen zijn gunstiger.Je kan beschikken over een niet-organieke personeelsformatie.

Naar boven

Criteria voor de oprichting

Andere criteria voor basisonderwijs en secundair onderwijs

Je kan in het basisonderwijs al van een scholengemeenschap spreken zodra 2 scholen ervoor kiezen om samen te werken. De scholengemeenschap moet in haar geheel wel minstens 900 gewogen leerlingen tellen.

In het secundair onderwijs zijn er andere criteria voor de oprichting:

 • Er is geen boven- of ondergrens wat het aantal leerlingen betreft.
 • Een scholengemeenschap met slechts 1 school is mogelijk.
 • Een scholengemeenschap moet minstens één school voor voltijds gewoon secundair onderwijs bevatten.
 • Een scholengemeenschap moet een divers en valabel studieaanbod hebben.

Geografische afbakening

Zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs tellen 44 onderwijszones.

Algemeen geldt dat elke scholengemeenschap binnen maximaal 5 aaneengeschakelde zones moet opereren. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Beslissing of overeenkomst

Je schoolbestuur – of meerdere schoolbesturen samen - beslissen autonoom over de oprichting van een scholengemeenschap.

Als scholen met een verschillend bestuur met elkaar een gemeenschap vormen, moeten zij de organisatie en werking van de scholengemeenschap en de bevoegdheidsverdeling tussen de schoolbesturen en de scholengemeenschap in een overeenkomst regelen.

Als scholen die tot hetzelfde bestuur behoren, beslissen om een scholengemeenschap op te richten, dan is dat een beslissing van het schoolbestuur.

De beslissing of overeenkomst:

 • Regelt de organisatie en de werking van de scholengemeenschap
 • Vermeldt uitdrukkelijk welke bevoegdheden het schoolbestuur of de schoolbesturen via een beheersoverdracht delegeren naar de scholengemeenschap, voor zover dat krachtens een wet, een bijzonder decreet of een decreet niet is verboden

Maximaal aantal per onderwijsnet

Er is een maximaal aantal scholengemeenschappen per onderwijsnet, dat niet mag worden overschreden: de contingentering.

Naar boven

Overzichten scholengemeenschappen en onderwijszones

Naar boven