Vaste benoeming

Na de tijdelijke aanstelling is de vaste benoeming een volgende stap in je loopbaan.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor wervingsambten zoals die van onderwijzer of leraar. Voor selectie- en bevorderingsambten gelden andere voorwaarden.

 • Aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen
 • Op 31 augustus voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming minstens 690 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan minstens 360 dagen in het ambt van benoeming
 • Op de dag voorafgaand aan de vaste benoeming (31 december) voor doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt waar je kandidaat voor bent
 • Een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het ambt waar je kandidaat voor bent
 • De betrekking in hoofdambt uitoefenen
 • Geen onvoldoende hebben in je meest recente evaluatie
 • Geldig kandideren voor een vacant verklaarde betrekking

Vaste benoemingen in een wervingsambt gaan in op 1 januari van het schooljaar.

Naar boven

Voordelen

 • Garantie van betrekking en verloning
 • Toegang tot een aantal verlofstelsels (zoals verlof tijdelijk andere opdracht)
 • Recht op een overheidspensioen
 • Als er geen betrekking meer voor je is: terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, inclusief het recht op reaffectatie en wedertewerkstelling met behoud van je salaris

Naar boven

Draagwijdte

De vaste benoeming is beperkt tot:

 • Het onderwijsniveau
 • De personeelscategorie: bestuurs- en onderwijzend personeel, beleids- en ondersteunend personeel, paramedisch personeel …
 • Het soort ambt: wervingsambt, selectieambt of bevorderingsambt
 • Het ambt: onderwijzer, leraar, directeur, technisch adviseur, kinderverzorger, administratief medewerker …
 • Voor het ambt van leraar :
  • Alle vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt
  • Die vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je vastbenoemd bent met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
 • Het aantal uren of lestijden (het volume) van de vaste benoeming

Naar boven

Hoe stel je je kandidaat?

 • Basis- en secundair onderwijs: je schoolbestuur deelt jaarlijks voor 15 november de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van de scholengemeenschap:

  • De gewone vacante betrekkingen
  • De betrekkingen in bepaalde verlofstelsels
 • Deeltijds kunstonderwijs en CLB’s: je school- of centrumbestuur deelt jaarlijks voor 15 november de vacante betrekkingen mee aan al zijn personeelsleden:
  • Voor het deeltijds kunstonderwijs: de gewone vacante betrekkingen en betrekkingen in bepaalde verlofstelsels
 • Volwassenenonderwijs: het centrumbestuur bepaalt eerst in zijn lokaal overlegorgaan welke betrekkingen in aanmerking komen voor vacantverklaring en vervolgens deelt het die vacante betrekkingen voor 15 november mee aan al zijn personeelsleden. Daarnaast is het centrumbestuur verplicht om een aantal betrekkingen in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs sowieso jaarlijks vacant te verklaren:
  • De betrekkingen in bepaalde verlofstelsels.

Samen met de lijst van vacante betrekkingen zorgt het bestuur voor een omschrijving van die betrekkingen en vermeldt het de sollicitatiewijze en -termijn.

Naar boven

Voorrang

Het bestuur moet bij toekenning van een vaste benoeming rekening houden met kandidaten die zich op voorrang kunnen beroepen.

Het gaat in volgende volgorde om:

 1. Personeelsleden die 55 jaar of ouder zijn
 2. Personeelsleden die al deeltijds benoemd zijn
 3. Personeelsleden die minstens 960 dagen dienstanciënniteit hebben. Deze voorwaarde geldt alleen in het gesubsidieerd onderwijs

Daarna kiest het bestuur vrij uit de resterende kandidaten.

Naar boven

Affectatie en mutatie

Affectatie

Als je vastbenoemd wordt, wijst het bestuur van je school of centrum je toe aan 1 of meer van zijn instellingen. Dat is een affectatie.

Nieuwe affectatie

Als je ermee akkoord gaat, kan het bestuur je aan een andere instelling toewijzen. Je krijgt dan een  nieuwe affectatie.  In het gesubsidieerd officieel onderwijs kan dat ook zonder je akkoord.

In het basisonderwijs is, met je akkoord, een affectatie mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

In het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs is, met je akkoord, een affectatie mogelijk vanuit een wervingsambt in het buitengewoon basisonderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

Mutatie

Als je vastbenoemd bent en je wil aan de slag bij een ander bestuur, dan kan je, binnen de draagwijdte van je vaste benoeming,  om een mutatie vragen.

Je nieuwe bestuur moet daarmee akkoord gaan. Je neemt dan ontslag bij je huidige bestuur en wordt onmiddellijk in hetzelfde ambt vastbenoemd bij het nieuwe bestuur.

In het basisonderwijs is ook een mutatie mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

In het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs is, met je akkoord, een mutatie mogelijk vanuit een wervingsambt in het buitengewoon basisonderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

Een mutatie kan dus alleen op jouw verzoek en met akkoord van het nieuwe bestuur.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.