Verlof voor verminderde prestaties

Wat is het?

Met het verlof voor verminderde prestaties (vvp) kan je je prestaties:

 • Volledig onderbreken (vvp voltijds)
 • Verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking (vvp halftijds)
 • Verminderen tot 80% van een voltijdse betrekking (vvp met 1/5)

Je hogeschool of universiteit kan ook een afwijkend volume toestaan. Dan moet je nog ten minste 10% van een voltijdse opdracht in het onderwijs presteren.

Prestaties zijn:

Contractuele prestaties vallen hier niet onder.
Prestaties aan universiteiten vallen hier niet onder, tenzij in het integratiekader.

Het verlof is onbetaald.

Naar boven

Voorwaarden

Ben je tijdelijk of benoemd personeelslid van een hogeschool of van het integratiekader van een universiteit, dan kan je het verlof nemen.

Contractuele personeelsleden, inclusief gastprofessoren, kunnen geen gebruik maken van vvp.

Verlof voor verminderde prestaties is een recht gedurende een periode van 60 maanden, ongeacht of je je prestaties voltijds, halftijds of met 1/5 onderbreekt.

Ben je tijdelijk personeelslid, dan moet je:

 • In de periode voorafgaand aan het verlof een aanstelling in een vacante of niet-vacante betrekking hebben gekregen:
  • Ofwel voor een volledig academiejaar als onderwijzend personeelslid
  • Ofwel voor een aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief en technisch personeelslid
 • Bij de aanvang van het verlof aangesteld zijn:
  • Ofwel voor een volledig academiejaar  als onderwijzend personeelslid
  • Ofwel voor een aaneensluitende periode van 12 maanden  als administratief en technisch personeelslid

Vanaf de 61ste maand is vvp een gunst en kan je het alleen opnemen als je hogeschool of universiteit (voor het integratiekader) het toestaat.

Vvp met een afwijkend volume is altijd een gunst, ook tijdens de eerste 60 maanden vvp.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Het verlof gaat in op 1 september, 1 oktober of 1 februari.

De hogeschool of universiteit kan een afwijkende begindatum toestaan.

Je kan nog vvp opnemen na het bereiken van je vroegst mogelijke pensioendatum.

Duur

De volledige onderbreking mag over je hele loopbaan niet meer dan 24 maanden bedragen.

De vermindering van prestaties tot 80%, 50% of met een afwijkend volume mag over je hele loopbaan niet meer dan 120 maanden bedragen.

In totaal kan je dus 144 maanden vvp opnemen.

Voor de berekening van de duur tellen alleen de verloven voor verminderde prestaties die je neemt vanaf 1 september 2017, ook deze die je neemt in een ander onderwijsniveau.
Verloven voor verminderde prestaties genomen voor deze datum tellen niet mee.

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar telt niet mee voor de maximumduur van vvp.

Einde

Het verlof voor verminderde prestaties eindigt altijd op 31 augustus of 30 september.
Ben je tijdelijk personeelslid? Dan eindigt het verlof altijd bij het einde van je aanstelling.

De hogeschool of universiteit kan een afwijkende einddatum toestaan.  De einddatum kan nooit na 1 oktober in het volgend academiejaar liggen. De vvp kan dus nooit in 1 keer over meerdere academiejaren lopen.

Je kan je vvp vervroegd beëindigen, als je hierom verzoekt, en een opzeggingsperiode van 1 maand in acht neemt. Het bestuur moet met het vervroegde einde instemmen. Het kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.

 

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt een salaris dat overeenkomt met het volume van de opdracht die je nog effectief uitoefent. Er is geen uitkering of wachtgeld voorzien voor de prestaties die je niet meer uitoefent.

Anciënniteit

Verlof voor verminderde prestaties telt mee bij de berekening van je geldelijke en sociale anciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof voor verminderde prestaties, mag je geen winstgevende activiteit uitoefenen, tenzij je deze al uitoefende voor de ingangsdatum van het verlof. Je mag deze niet uitbreiden tijdens je vvp.

De volgende politieke mandaten kan je wel cumuleren met vvp:

 • Gemeenteraadslid
 • Provincieraadslid
 • Lid van het Bureau van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Lid van de districtsraad

Opschorting

Deze verloven schorten je vvp op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Borstvoedingsverlof
 • Verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

Je vvp loopt daarna verder tot oorspronkelijke einddatum.

Deze verloven schorten je vvp niet op:

 • Afwezigheid wegens ziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar en van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag je vvp aan bij je hogeschool of universiteit. Vermeld de gewenste begindatum, duur en volume van het verlof.  

Het bestuur bezorgt je binnen de 15 kalenderdagen een antwoord. Het motiveert de weigering in de gevallen dat vvp een gunst is.

Naar boven

Vragen?

 • Met vragen kan je terecht bij je hogeschool of universiteit.

Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

 

 

Naar boven