Wat kan je als ouder doen bij grensoverschrijdend gedrag op school?

Breng het thema onder de aandacht op school

Als ouder kan je mee het beleid op school vormgeven. Je kan de school vragen aandacht te schenken aan de integriteit van leerlingen of je bezorgdheden signaleren. Bedenk samen met de school hoe ze aandacht kan schenken aan (cyber)pesten of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bespreek hoe jij als ouder kan helpen.

Heb je een mening over wat ontbreekt in het welzijnsbeleid van de school? Een goed idee over hoe de school grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen? Spreek de school dan rechtstreeks aan of neem initiatief via de oudervereniging, ouderraad of schoolraad. Je neemt best contact op met de vertegenwoordiger(s) voor ouders in de raden.

Neem daarnaast actief deel aan initiatieven rond welzijn, (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag die de school organiseert.  Zo toon je dat je het thema belangrijk vindt.

Naar boven

Zorg voor een open communicatie met je kind

Spreek met je kind over het respecteren van elkaars grenzen en wat er kan mislopen. Leer je kind dat het oké is om ‘neen’ te zeggen en grenzen aan te geven. Ook als je kind (nog) niet met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd werd. Zo wordt het een onderwerp waarover je thuis kan praten.  Hou rekening met de leeftijd van je kind als je erover praat.

Leer veilig en verantwoord omgaan met nieuwe media

Als ouder kan je de school steunen door thuis op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met nieuwe media (internet, sociale media, gsm): 

 • Informeer je over het gebruik en misbruik van nieuwe media bij jongeren.

 • Toon interesse in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is online.

 • Maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (bv. hoe lang chatten op computer).

 • Praat open over het gebruik van internet en sociale media.

 • Bespreek concrete ervaringen met (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

 • Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via bijvoorbeeld het internet (netiquette), gsm en sociale media (vrienden toevoegen, contacten blokkeren, informatie delen).

 • Hou een oogje in het zeil. Zeker bij kinderen tot 12 jaar hoort de computer thuis in een gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is.

 • Dring er bij je kind op aan dat het geen wachtwoorden of andere gevoelige informatie uitwisselt met anderen.

 • Geef je kind vooral mee dat:

  • Je online geen informatie vrijgeeft die je ook in het gewone leven voor jezelf houdt.

  • Je online niets verspreidt dat je ook niet recht in iemands gezicht durft zeggen.  

Naar boven

Reageer bij grensoverschrijdend gedrag op school

Als ouder speel je een belangrijke rol bij het oplossen van pesten of ander grensoverschrijdend gedrag waar je kind bij betrokken is. Als ouder van een betrokken leerling ben je zelf ook betrokken partij. Naargelang de rol van jouw kind is ook jou inbreng verschillend.

Je kind werd slachtoffer van (cyber)pesten of ander grensoverschrijdend gedrag

 • Let op signalen zoals niet graag naar school gaan, onrustig slapen, geen of weinig contact met klasgenoten, plotse huilbuien

 • Praat erover met je kind. Luister rustig naar zijn verhaal. Maak duidelijk dat je wil helpen, dat je het verhaal serieus neemt.

 • Moedig je kind aan te vertellen wat er gebeurd is, maar zet het niet onder druk om dingen te vertellen waar het nog niet aan toe is.

 • Grensoverschrijdend gedrag kan verwarrend zijn en zorgen voor gemengde gevoelens. Accepteer de gevoelens van je kind.

 • Blijf kalm en laat je niet leiden door je emoties.

 • Geef aan dat het niet de schuld is van je kind. Wijs op de mooie en sterke kanten van je kind.

 • Zoek samen met je kind naar mogelijkheden om het probleem op school bespreekbaar te maken. Bekijk eventueel bij wie je kind op school terechtkan voor hulp en steun (bv. vriendjes, iemand van het schoolteam).

  • Het probleem aankaarten op school en eventueel bij het CLB is een belangrijke stap richting het stoppen van het grensoverschrijdend gedrag. Wees wel voorzichtig: neem pas contact op met de school of het CLB nadat je dit met je kind besproken hebt. Maak duidelijk waarom het nodig is om de school in te lichten. Bekijk samen wat je zeker wil zeggen. Vraag aan de school en het CLB dat ze je betrekken bij het uitwerken van maatregelen en je op de hoogte houden.

Bij cyberpesten hou je ook rekening met volgende aandachtspunten:

 • Neem het verhaal van je kind ernstig, maar durf ook te relativeren. Online communicatie (bv. via sociale media) komt soms harder aan dan bedoeld.

 • Reageer niet op pestmails, pest-smsjes of pestchats.

 • Vraag je kind pestmails, pest-smsjes en pestchats bij te houden of uit te printen als eventueel bewijsmateriaal.

 • Bekijk samen met je kind hoe het zich beter kan beschermen. Verander desnoods gsm-nummer, e-mailadres of online gebruikersnaam. Zoek uit hoe je bepaalde contactpersonen kan blokkeren.

Als er sprake is van zwaar grensoverschrijdend gedrag, misbruik of als er een volwassene binnen de school betrokken is, is het nog belangrijker om het gedrag snel te stoppen. Breng in dat geval de directie en eventueel het schoolbestuur op de hoogte, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Het CLB kan ook zoeken naar externe hulpverlening voor je kind.

Naar boven

Je kind is bijstander of getuige

 • Luister naar je kind, maak duidelijk dat je wil helpen en geef aan dat het goed is dat je kind vertelt wat er gebeurd is.

 • Zoek samen uit wat er precies is gebeurd, en hoe je kind met de situatie kan omgaan.

 • Zoek samen met je kind naar een oplossing.

 • Overleg samen hoe je de school op de hoogte kan brengen.

 • Vooral bij (cyber)pesten kunnen bijstanders een belangrijke inbreng hebben bij het oplossen van pesten. Pesten kan stoppen of afzwakken als andere kinderen het pestgedrag afkeuren of aan iemand van het schoolteam melden. Dat is niet ‘klikken’ of roddelen. Toekijken of meelopen heeft net het omgekeerde effect: het kind dat pest voelt zich gesterkt.

 • Wijs je kind op de gevolgen voor het kind dat gepest wordt.

 • Bekijk samen op welke manier je kind verantwoordelijkheid kan opnemen.

Naar boven

Je kind pest of stelt ander grensoverschrijdend gedrag

 • Zoek samen uit wat er precies gebeurd is. Laat je kind zijn verhaal doen. Ga na waarom je kind dit gedrag stelt (of gesteld heeft).  

 • Keur wat er gebeurd is duidelijk af: het gedrag, niet je kind zelf.

 • Bekijk met je kind waarom zijn gedrag ongepast is en wat het betekent grenzen te respecteren. Overloop eventueel met je kind het verschil tussen pesten, plagen en ruziemaken.

 • Probeer je kind in de plaats van het slachtoffer te stellen. Sta stil bij het verdriet en mogelijke andere gevoelens.

 • Maak duidelijk dat het gedrag zo snel mogelijk moet ophouden.

 • Zoek samen naar een oplossing, in de eerste plaats om de schade te herstellen en het terug goed te maken. In de tweede plaats om het geschonden vertrouwen te herstellen: naar het slachtoffer toe, naar de school toe en naar jullie als ouders toe.

 • Bereid de stap naar verontschuldigingen voor en kijk hoe dat verloopt.

 • Blijf opvolgen. Beloon verandering met positieve feedback.

 • Werk samen met de school of het CLB om het gedrag te stoppen.

 • Bij (cyber)pesten wijs je op de gevolgen, zoals impact op het slachtoffer, wettelijke risico’s en sancties, (mogelijk negatieve) weerslag op jullie relatie, mogelijke problemen op school

 • Bij ernstig of zwaar grensoverschrijdend gedrag is het niet alleen nodig om te begrenzen, maar ook om te verbieden en eventueel te bestraffen. Eventueel kan het ook nodig zijn om op zoek te gaan naar externe hulpverlening voor je kind. Het CLB helpt je hierbij.

Naar boven

Brochure: pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?

Hoe je als ouder pesten kan voorkomen en aanpakken vind je in de brochure ‘pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’ van de 3 ouderkoepelvereningingen GO! ouders, KOOGO en VCOV. De brochure richt zich naar alle ouders: of je kind gepest wordt, zelf pest, of omstaander is.

De brochure beschrijft de kernelementen van pesten, en geeft aan hoe ouders thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Ook de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Je kan het gratis downloaden of aanvragen bij de 3 ouderkoepelverenigingen:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Ouders en leerlingen

Onderwijspersoneel

Directies en administraties

Websites

Naar boven

Brochure

Download de brochure 'pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?':