Zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Wat is het?

Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn ...) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd.

Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

Voorwaarden

Leerlingen hebben recht op zonaal collectief vervoer als ze naar de dichtstbijzijnde school (met een marge van maximaal 10%) van het net van keuze gaan, gerekend vanuit de opstapplaats. Dat is een school van het vrij onderwijs naargelang de onderscheiden godsdiensten, het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en gemeentelijk onderwijs of het niet-confessioneel onderwijs. De dichtstbijzijnde school wordt bepaald tot op het niveau van de vestigingsplaats.

De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van de leerling naar verwijst:

 • Het type in het buitengewoon basisonderwijs
 • Het type en de opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs
  (bijkomend wordt ook rekening gehouden met de opleiding die de leerling kiest)

Vind de scholen waarvoor je leerling recht heeft op leerlingenvervoer

Lees in de omzendbrief over leerlingenvervoer:

 • Meer over de voorwaarden om recht te hebben op zonaal collectief leerlingenvervoer
 • In welke gevallen het mogelijk is om af te wijken van die voorwaarden
 • Hoelang een toegekend recht op collectief leerlingenvervoer geldig is
 • Vanaf wanneer leerlingen uit OV3 en OV4 geen gebruik meer kunnen maken van het collectief leerlingenvervoer
 • Onder welke voorwaarden leerlingen met een woon- of verblijfplaats buiten Vlaanderen recht hebben op zonaal collectief leerlingenvervoer

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als een leerling gebruikmaakt van collectief vervoer, sluit dat in principe het gebruik van individueel vervoer uit, en omgekeerd.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen een en dezelfde traject:

 • Een leerling kan voor het eerste stuk van het traject gebruikmaken van zijn recht op individueel vervoer.
 • Vervolgens kan de leerling het traject voortzetten door gebruik te maken van het recht op collectief vervoer.

Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kind met de eigen wagen naar een opstapplaats brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer ouders op tijd en correct over de regelgeving

Een inschrijving in een school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer. Breng ouders dan ook voor ze hun kind effectief inschrijven op de hoogte van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Vraag op tijd het recht aan voor je leerlingen

Vraag het recht op zonaal collectief leerlingenvervoer voor alle leerlingen online aan met je e-ID of met een gebruikersnaam en wachtwoord op Veilig naar school in Vlaanderen - Aanmelden leerlingenvervoer. Doe de aanvraag vooraf, dus voor de leerlingen van het vervoer gebruikmaken.

 • Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je via e-mail de officiële goedkeuring en het toelatingsnummer.
 • Bij weigering van de aanvraag verneem je via e-mail de reden van weigering.

Meer informatie over de online aanvraagprocedure vind je in hetpptx bestandStappenplan Recht op leerlingenvervoer - Digitale aanvraag (pptx, 18 dia's) (1.15 MB).

Heb je geen toegang tot de webapplicatie? Vraag aan de administrator van je school om voor jou een gebruikersaccount aan te maken of neem contact op met het team Leerlingenvervoer.

Meer informatie over toegang verlenen tot de online applicatie vind je in hetpptx bestandStappenplan Recht op leerlingenvervoer - Gebruikersbeheer (pptx, 6 dia's) (269 kB) (alleen voor administrators).

Geef de goedkeuring en het toelatingsnummer door aan De Lijn

Het goedkeuringsdocument met toelatingsnummer bezorg je aan de provinciale entiteit van De Lijn. Zij organiseert het busvervoer en boekt de leerlingen in.

Hou er rekening mee dat een leerling aan wie het recht op collectief vervoer werd toegekend, binnen de eerste 2 trimesters volgend op de datum van goedkeuring effectief moet deelgenomen hebben aan dit vervoer. Zo niet, vervalt het toegekende recht en wordt het zitje op de bus niet meer voorbehouden. Als de leerling nadien toch nog gebruik wil maken van dit vervoer, moet je het recht opnieuw online aanvragen.

Vind de contactgegevens van je provinciale entiteit

Werf busbegeleiding aan

Binnen het zonaal collectief leerlingenvervoer is busbegeleiding verplicht. Voor elke rit in beheer moet je dus een busbegeleider aanwerven. Als werkgever moet je elke busbegeleider ook duidelijk informeren over de taken en verantwoordelijkheden, het statuut en de mogelijkheid om vorming te volgen.

Hou er rekening mee dat een bus niet uitrijdt zonder begeleiding. Je stelt dus best een back-upplan op voor het geval een busbegeleider afwezig is.

Je kan een subsidie voor de loonkosten van je busbegeleiders ontvangen als je uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar een aanvraagdossier indient.

Lees meer over de taken en verantwoordelijkheden, de subsidie, het statuut en de vorming voor busbegeleiding in de omzendbrief over leerlingenvervoer.

Beheer het betalingsdossier

Vóór de 5de dag van de maand volgend op de vervoersmaand bezorg je aan de dienst Leerlingenvervoer van de provinciale entiteiten van De Lijn:

 • De ingevulde aanwezigheidslijst
 • Het rittenblad (alleen voor GO-scholen met eigen voertuigen)

Aan het einde van elk trimester bezorg je de ingevulde trimestriële leerlingenlijsten digitaal als .xls-bestand aan de dienst Leerlingenvervoer van de provinciale entiteiten van De Lijn (zie bijlage 4 van de omzendbrief).

Lees meer over het betalingsdossier in de omzendbrief over leerlingenvervoer.

Voer trimestriële stortingen uit

Als leerlingen tegen betaling deelnemen aan het collectief leerlingenvervoer, ontvangt je school per trimester een kostennota van De Lijn. Die betaal je binnen 30 dagen na datum van ontvangst.

Lees meer over de stortingen in de omzendbrief over leerlingenvervoer.

Waak over de verkeersveiligheid

Zorg ervoor dat je leerlingen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het collectief vervoer. Enkele belangrijke principes zijn:

 • Hou de schoolpoort vrij. De halteplaats van de schoolbus mag zich dus niet vlak voor de schoolingang bevinden.
 • Kies haltes waar je leerlingen veilig kunnen op- en afstappen.
 • Wees waakzaam bij het in- en uitstappen van de leerlingen.
 • Stel bij voorkeur een schoolbusreglement op, met daarin de verantwoordelijkheden van de school, de begeleider en de ouders (zie bijlage 5 van de omzendbrief).

Lees meer over de verkeersveiligheid in de omzendbrief over leerlingenvervoer.

Naar boven

Corona

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie worden in het schoojaar 2020-2021 maatregelen genomen voor veilig leerlingenvervoer. Je vindt ze in de uitgangspunten en pandemische niveaus of fasen.

Naar boven

Contact
 • Vragen over de regelgeving, de toekenning van het recht op leerlingenvervoer of de uitbetaling van de subsidies voor busbegeleiding en individueel leerlingenvervoer:
  • leerlingenvervoer@vlaanderen.be
  • Jeremy Soetens: 02 553 99 80
  • Gökhan Demir: 02 553 88 34
  • Tom De Valck: 02 553 88 47

   ​​​​​​​Algemene coördinatie: Lien Geerinck
 • Vragen over de organisatie van het collectief leerlingenvervoer (plannen van de reisroutes, uitvoeren van de busdiensten, …):
 • Vragen over het statuut van busbegeleiders: