Van bruto naar netto: de berekening van je salaris

Op je salarisbrief vind je zowel je brutosalaris als je nettosalaris. Het nettosalaris of nettoloon is het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt. Hoe komt je nettosalaris tot stand? Welke andere vergoedingen zijn er?

Je brutosalaris

Je brutosalaris hangt af van:

Van brutojaarsalaris naar brutomaandsalaris

  • De salarisschaal toont de jaarbedragen van het minimumsalaris, het maximumsalaris, de periodieke verhogingen en de leeftijdsklasse. Het vermelde jaarsalaris is het brutojaarsalaris voor een voltijdse opdracht van 100%, zonder toepassing van de index.
  • Om je brutojaarsalaris op dit moment te kennen, vermenigvuldig je het brutojaarsalaris van je salarisschaal met de huidige indexcoëfficïent  (Vind de indexcoëfficiënt op de webpagina van het Agentschap voor Onderwijsdiensten).
  • Het geïndexeerde brutojaarsalaris gedeeld door 12 geeft het brutomaandsalaris. Eventueel komt daar nog de haard- of standplaatstoelage bij.

Bruto belastbaar maandsalaris

Je brutomaandsalaris verminderd met de sociale bijdragen geeft het bruto belastbaar maandsalaris.

De sociale bijdragen verschillen voor tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden:

  • Vastbenoemde personeelsleden:
    • De bijdrage voor de verplichte Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ): 3,55% van het brutomaandsalaris
    • De  bijdrage voor het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP): 7,5% van het brutomaandsalaris
  • Tijdelijke personeelsleden: de bijdrage voor de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ): 13.07% van het brutomaandsalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage.

Voor lage lonen is er een werkbonus. Dat is een vermindering van de RSZ-bijdrage.

Naar boven

Je nettosalaris

Je nettosalaris is het bedrag dat overblijft na aftrek van de bedrijfsvoorheffing.

De berekening ziet er zo uit:

    Je brutomaandsalaris

    + (eventueel) een haard- of standplaatstoelage

    - sociale bijdragen

   - bedrijfsvoorheffing  (afhankelijk van  je burgerlijke staat en je gezinssituatie)

   = je nettosalaris

Van je nettosalaris wordt ten slotte nog een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) afgehouden, en eventueel wordt er nog een werkbonus bijgeteld.

Vanaf de leeftijd van 21 jaar heb je recht op het wettelijk gewaarborgd minimuminkomen.

Naar boven

Andere vergoedingen, premies en toelagen

Naast je nettosalaris ontvang je onder bepaalde voorwaarden ook vakantiegeld, een eindejaarstoelage of andere vergoedingen, premies en toelagen.

De uitbetaling van de kinderbijslag verloopt via FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.

Het ministerie informeert je onderwijsinstelling

Elke instelling ontvangt maandelijks van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een gedetailleerd overzicht van de betalingen aan haar personeelsleden: het salarisoverzicht. Zo kan je instelling onder meer nagaan of elk personeelslid wel op dat overzicht staat.

Wat bij een verkeerde betaling?

Te weinig salaris ontvangen? Het ministerie van Onderwijs zet de situatie zo snel mogelijk recht.

Als je te veel salaris uitbetaald krijgt, vordert het ministerie van Onderwijs het teveel terug. Zo verloopt de terugvordering.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s