Vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

Wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaal je geen inschrijvingsgeld of een verlaagd tarief. Voor wie ouder dan 65 is of bruggepensioneerd, gelden specifieke voorwaarden.

Opleiding waarvoor je geen inschrijvingsgeld betaalt

Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting.

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan betaal je geen inschrijvingsgeld als je je inschrijft voor een van de volgende opleidingen:

 • Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren
 • Een opleiding in de leergebieden van de basiseducatie
 • Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • Een opleiding in het studiegebied algemene vorming

Naar boven

Inschrijvingsgeld in het studiegebied Nederlands als tweede taal

Volg je een opleiding in het studiegebied Nederlands als tweede taal (NT2) aan een CVO? Dan betaal je een verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lestijd. Kom je als NT2 cursist in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling? Dan betaal je geen 0.60 euro maar het bedrag dat overeenstemt met de vrijstelling.

Volg je een opleiding NT2 modules Breakthrough in het kader van de sociale wooncode, dan betaal je geen inschrijvingsgeld. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.

Ook inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een opleiding NT2 volgen in een lesplaats in Brussel, betalen geen inschrijvingsgeld. Je bewijst je domicilieadres aan het CVO via je identiteitskaart of verblijfsdocument.  

Ook wie niet voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht, [interne link] betaalt geen inschrijvingsgeld voor een opleiding NT2. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkings-overeenkomst tussen de instelling secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt geen inschrijvingsgeld:

 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.
 • Als je als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een opleiding NT2 volgt in een lesplaats in Brussel. Je bewijst je domicilieadres aan het CVO via je identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Naar boven

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Je kan in bepaalde gevallen een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen. Daarvoor moet je het juiste document bezorgen aan je centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of centrum voor basiseducatie (CBE). Ontdek hier welke documenten geldig zijn, en hoe je ze verkrijgt.

Wie?

Welk document?

Bij wie aanvragen?

Je krijgt materiële hulp als asielzoeker.

Attest inschrijving asielzoeker in het volwassenenonderwijs

of

Attest verblijf - materiële hulp vluchtelingen

De instantie die de materiële hulp verleent: Fedasil, OCMW, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Lokale opvanginitiatieven …

Je ontvangt een leefloon/maatschappelijke dienstverlening  van het OCMW of je valt ten laste van iemand in deze categorie. Als je ouder dan 65 bent, krijg je alleen vrijstelling van inschrijvingsgeld als je een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) geniet.

 

LET OP: Artikel 60,§7 (activering leefloon in kader van tewerkstelling) komt niet in aanmerking.

Attest ontvanger leefloon
 

Het OCMW van je gemeente

 

Je bent minderjarig en leeft in beschermd wonen.

Attest dat bevestigt dat je een uitkering geniet

Het Agentschap Jongerenwelzijn of een lokale dienst Begeleid Zelfstandig Wonen

Je verblijft in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW).

Attest dat aantoont dat je in het CAW verblijft en geen inkomen geniet

 

Het CAW

Je bent gedetineerde.

Verklaring strafinrichting

De directeur van je instelling

Je bent inburgeraar en hebt ofwel:

 • Een inburgeringscontract ondertekend
 • Een attest van inburgering behaald
 • Een attest van EVC (volgens het oude inburgeringsdecreet) behaald

 

Deze vrijstelling geldt alleen voor opleidingen NT2, richtgraad 1 en 2 en de opleiding Latijns schrift.

Het contract dat je ondertekend hebt, of het attest dat je behaald hebt

 

Ook een addendum aanvullende cursisteninformatie komt in aanmerking

Het onthaalbureau

Het CVO of CBE kan deze info ook consulteren via de tariefsuggestie

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en je volgt de opleiding met een VDAB-contract (erkend traject naar werk).

Digitale datastroom tussen VDAB en DAVINCI

Je VDAB-consulent of VDAB - E-loket

 

Je bent een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende en hebt nog geen recht op een wachtuitkering.

Digitale datastroom tussen VDAB en DAVINCI

Je VDAB-consulent of VDAB - E-loket

Naar boven

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

Je kan in bepaalde gevallen een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen. Dan betaal je 0,30 euro inschrijvingsgeld per lestijd. Daarvoor moet je het juiste document bezorgen aan je CVO. Ontdek hier welke documenten geldig zijn, en hoe je ze verkrijgt.

Wie ?

Welk document?

Bij wie aanvragen?

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en volgt de opleiding zonder VDAB-contract.

 

Je moet hiervoor geen document voorleggen. Je centrum wisselt deze gegevens automatisch uit met VDAB.
Je valt ten laste van iemand die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering ontvangt en je volgt de opleiding zonder VDAB-contract. Verklaring op eer 'ten laste van' de uitkeringsgerechtigde werkzoekende, samen met een attest van de RVA of je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) RVA, vakbond of Hulpkas voor werklozen

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt of je valt ten laste van iemand in deze categorie.

 

Een attest waaruit de arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% geldt
 

 

 • Je ziekenfonds
 • Je mutualiteit
 • Je vakbond
 • De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Je hebt recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten of je valt ten laste van iemand in deze categorie.

 

 

Een attest waaruit blijkt dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten

 

 

 • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV
 • De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).


 

Een attest waarmee de inschrijving bij het VAPH kan aangetoond worden

 

 

Het VAPH

Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen of je valt ten laste van iemand in deze categorie.

 

Een attest waaruit blijkt dat je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder

 • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV
 • De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Je zelfredzaamheid is verminderd met ten minste 7 punten of je valt ten laste van iemand in deze categorie.

 

Een attest waaruit blijkt dat je zelfredzaamheid is verminderd

 • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV
 • De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Je bent ambtenaar en werd ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld wegens gezondheidsredenen. Deze vrijstelling geldt als je jonger bent dan 65 jaar. 

Een attest waaruit je tewerkstelling als ambtenaar en vervroegde op pensioenstelling blijkt

Je werkgever, de Federale Pensioendienst (FPD)

Naar boven

65-plussers

Cursisten die ouder zijn dan 65 jaar, betalen het standaardtarief van 1,50 euro per lestijd, behalve in onderstaande gevallen.

Wie

Hoeveel betaal je?

Welk document?

Bij wie aanvragen?

Je volgt een opleiding van het studiegebied algemene vorming of aanvullende algemene vorming én je hebt geen diploma secundair onderwijs.

0 euro

Geen

 

Je volgt een opleiding in de leergebieden van de basiseducatie én je hebt geen diploma secundair onderwijs 0 euro Geen  
Je volgt geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren, én je hebt geen diploma secundair onderwijs.  0 euro Geen  

Je volgt de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting.

0 euro

Geen

 

Je volgt een opleiding NT2 richtgraad 1 van de basiseducatie, georganiseerd in een CVO

0 euro

Geen

 

Je krijgt materiële hulp als asielzoeker.

0 euro

Attest inschrijving asielzoeker in het volwassenenonderwijs

of

Attest verblijf - materiële hulp vluchtelingen

De instantie die de materiële hulp verleent: Fedasil, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Lokale opvanginitiatieven …

Je ontvangt een leefloon (specifiek IGO – inkomensgarantie voor ouderen).

0 euro

Attest ontvanger leefloon

Het OCMW van je gemeente

Je bent gedetineerde.

0 euro

Verklaring strafinrichting

De directeur van je instelling

Je bent inburgeraar en hebt ofwel:

 • Een inburgeringscontract ondertekend
 • Een attest van inburgering behaald
 • Een attest van EVC (volgens het inburgeringsdecreet) behaald

De vrijstelling geldt in dat geval alleen voor opleidingen NT2.

0 euro

Het contract dat je ondertekend hebt, of het attest dat je behaald hebt

Het onthaalbureau

Het CVO of CBE kan deze info ook consulteren via de tariefsuggestie

Je volgt een opleiding binnen  het studiegebied NT2.

0,60 euro per lestijd

Geen

 

Je bent in het bezit van een attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De vrijstelling geldt alleen als het attest werd aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar.

0,30 euro per lestijd

Een attest waarmee je je inschrijving bij het VAPH aantoont.

 

Het attest is geldig tot de einddatum van erkenning die op het document vermeld staat, of onbeperkt bij vermelding ‘onbepaalde duur’.

Het VAPH

Je bent in het bezit van een attest waaruit een vermindering blijkt van je zelfredzaamheid van ten minste 7 punten.

0,30 euro per lestijd

Een attest dat aantoont dat je aan een van deze voorwaarden voldoet.

 

Het attest is 1 maand geldig, tenzij er een einddatum van erkenning op vermeld staat.

 

Naar boven

Bruggepensioneerden

Bevind je je in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger gekend als brugpensioen)? Dan kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling op vertoon van een bewijs SWT van de RVA of je vakbond.

Volg je een opleiding in kader van een erkend traject naar werk, dan krijg je een volledige vrijstelling. Deze info kan het centrum raadplegen via de datastroom tussen VDAB en DAVINCI.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Externe website