Met een vraag of klacht naar de Commissie zorgvuldig bestuur

Heb je een vraag of een klacht over het bestuur van de school?

Waarover?

Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je een vraag stellen of een klacht indienen over 7 thema’s:

 • Kosteloosheid basisonderwijs
 • Kosteloze toegang secundair onderwijs
 • Oneerlijke concurrentie
 • Handelsactiviteiten
 • Politieke activiteiten
 • Reclame en sponsoring
 • Participatie

Over participatie (de werking en organisatie van de schoolraad) kan je enkel een vraag stellen of een klacht indienen als je school tot het gesubsidieerd onderwijs behoort. Voor scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de Commissie niet bevoegd.

Volledige beschrijving van de procedures, door de Commissie zorgvuldig bestuur zélf:

Naar boven

Een informatieve vraag stellen

Als je kan aantonen dat je een belang hebt bij een bepaalde beslissing van een school, kan je een vraag stellen. De Commissie bezorgt je een advies binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvangst van je vraag.

Van vraag naar advies in 3 stappen

De details vind je in het documentpdf bestandprocedures voor de Commissie zorgvuldig bestuur (pdf, 5 p.) (40 kB)

Dit zijn de 3 stappen:

 1. Stuur je vraag via de post of e-mail, of geef je vraag tegen ontvangsbewijs af op het adres van de Commissie:

  E-mail zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
  Per post

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

  Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

  Commissie zorgvuldig bestuur

  Koning Albert II-laan, 15

  1210 Brussel

  Door 'neerleggen' bij het secretariaat van de commissie

  Dit doe je door je vraag af te geven, tegen ontvangstbewijs, op het adres hierboven

 2. De voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van je vraag.
  • Als je vraag niet aanvaard wordt, stuurt het secretariaat je een brief met de reden.
  • Als je vraag wel ontvankelijk is, wordt ze voorgelegd aan de commissie.
    
 3. Je ontvangt het advies van de commissie per post binnen 60 kalenderdagen, vanaf de dag na ontvangst van de vraag.

Naar boven

Een klacht indienen

Als je kan aantonen dat je een belang hebt bij een bepaalde beslissing van een school, kan je een klacht indienen bij de Commissie. Als je klacht ontvankelijk is, neemt de Commissie een beslissing binnen de 60 kalenderdagen vanaf de dag na de postdatum op de brief waarmee je de klacht hebt ingediend.

Van klacht naar beslissing in 8 stappen

Als je een klacht indient, neem je de procedure het beste grondig door, of leg je die voor  aan je raadsman. De details vind je in het documentpdf bestandprocedures voor de Commissie zorgvuldig bestuur (pdf, 5 p.) (40 kB).

Dit zijn de 8 stappen:

 1. Dien je klacht per aangetekende brief in bij de Commissie, binnen de 60 kalenderdagen na de vaststelling of kennisname van de betwiste feiten.

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)
  Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
  Commissie zorgvuldig bestuur
  Koning Albert II-laan, 15, Kamer 1C24
  1210 Brussel
   
 2. De voorzitter van de Commissie beslist over de ontvankelijkheid van je klacht.
  • Als je klacht niet aanvaard wordt, stuurt het secretariaat je een brief met de reden.
  • Is je klacht wel ontvankelijk, dan wordt  die voorgelegd aan de commissie.
    
 3. Het secretariaat van de Commissie stuurt alle betrokkenen een brief met:
  • De ontvangstbevestiging van je klacht
  • De mogelijkheid voor de verwerende partij om binnen de 15 kalenderdagen een verweerschrift in te dienen
  • Plaats, dag en uur van de zitting
  • Een verwijziging naar het huishoudelijk reglement en de samenstelling van de commissie op haar website
    
 4. De betrokken onderwijsinstelling kan binnen de 15 kalenderdagen een verweerschrift indienen tegen je klacht.

  Binnen  de 15 kalenderdagen  nadat je de brief van de commissie (stap 3) hebt ontvangen (postdatum), moet je aan de commissie melden of en welke getuigen je wil oproepen. Dat geldt ook voor de tegenpartij. Het secretariaat zal de getuigen aanschrijven.

  De voorzitter van de commissie kan, als de instelling erom verzoekt, en als een dossier complex is:

  • Een verlenging van de termijn van 15 dagen toestaan
  • Het indienen van schriftelijke stukken op de zitting van de commissie toestaan
    
 5. Hoe een zitting verloopt is uitvoerig beschreven in het officiële documentpdf bestandprocedures voor de Commissie zorgvuldig bestuur (pdf, 5 p.) (40 kB).
  De sancties die de Commissie kan uitspreken vind je daar ook terug.
  Als je zelf een klacht indient, moet je die procedure grondig lezen, of voorleggen aan je raadsman.

  Tijdens de zitting gebeurt kort samengevat wat volgt.
  • De Commissie hoort de betrokkenen en de eventuele getuigen.
  • De Commissie beslist of er al dan niet een overtreding is van de beginselen van behoorlijk bestuur.
  • De Commissie beslist over het al dan niet opleggen van een sanctie. Die sanctie houdt voor een school in het kleuter-, lager en secundair onderwijs een gedeeltelijke terugbetaling van werkingstoelagen in.
  • De Commissie deelt haar beslissing mee aan de betrokkenen.
    
 6. Op het einde van de procedure neemt de Commissie een gemotiveerde administratieve beslissing, zowel over de inhoud van de klacht als over de eventuele sanctie.

  De Commissie neemt haar beslissing binnen de 60 kalenderdagen, vanaf de dag na de postdatum op de brief waarmee je klacht hebt ingediend. Die 60 dagen worden geschorst van 6 juli tot en met 15 augustus.

  Als de beslissing een sanctie inhoudt, kan het betrokken bestuur binnen 60 kalenderdagen de zaak waartegen klacht is ingediend rechtzetten, of een passende genoegdoening voorstellen.

  Als dat niet gebeurt, of de genoegdoening niet afdoende is, legt de Commissie een definitieve sanctie vast.
   

 7. Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de Commissie, kan je  beroep  instellen bij de Vlaamse Regering (VR). De tegenpartij kan dat ook.

  Het beroep wordt ingediend bij het kabinet van de voor Onderwijs bevoegde minister.

  Je moet het beroep instellen binnen 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de postdatum op de brief waarmee je de beslissing ontving. Door een beroep wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort, dus ook de eventuele sanctie.

  De VR heeft 60 kalenderdagen de tijd om de beslissing van de Commissie te bevestigen, te wijzigen of te vernietigen.

  Als de VR de beslissing vernietigt, neemt zij zelf een nieuwe beslissing, die zij per aangetekende brief naar de betrokkenen stuurt. De VR brengt tegelijkertijd de  Commissie zorgvuldig bestuur op de hoogte.
   
 8. Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de Vlaamse Regering, is er nog verder verhaal mogelijk bij de gewone rechtbank of bij de administratieve rechter (Raad van State).

Naar boven


Extra informatie

Publicaties

Websites

Regelgeving en formulieren

Contact

Commissie zorgvuldig bestuur
AGODI
Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be