Eindtermen en ontwikkelingsdoelen rond EHBO voor het secundair onderwijs

Onderstaande lijst bevat eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het secundair onderwijs die expliciet en impliciet verband houden met eerste hulp. Deze selectie is niet exhaustief.

Vakgebonden ET/OD 1ste graad

Expliciet A-stroom

Lichamelijke opvoeding
1. Motorische competenties

1.1 Verantwoord en veilig bewegen

De leerlingen:

ET 2: kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels naleven.

Nederlands
2. Spreken

De leerlingen:

ET 5: kunnen de volgende tekstsoorten produceren (verwerkingsniveau: structureren): (telefoon)gesprekken, een onbekende volwassene inlichtingen geven of erom vragen).

Expliciet B-stroom

Lichamelijke opvoeding
1. Motorische competenties

1.1 Verantwoord en veilig bewegen

De leerlingen:

OD 2: kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels naleven.

2. Gezonde en veilige levensstijl

De leerlingen:

OD 29: passen vóór en na bewegingsactiviteiten hygiënische regels toe.

Maatschappelijke vorming
4. Thema ‘de school en haar omgeving’

De leerlingen:

OD 26: kunnen de gevaarlijkste punten in de buurt van de school aanduiden en weten hoe ze hun gedrag moeten aanpassen aan die gevaarsituaties.

Natuurwetenschappen
1. Algemeen

De leerlingen:

OD 1: kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en de waarnemingen weergeven.

Nederlands
2. Spreken

De leerlingen:

OD 15: kunnen een gepast taalregister hanteren: in verschillende situaties zoals tegenover leerlingen, bekende volwassenen, in telefoongesprekken en in dramatische vormen.

Impliciet A-stroom

Lichamelijke opvoeding
2. Gezonde en veilige levensstijl

De leerlingen:

ET 29: passen vóór en na bewegingsactiviteiten hygiënische regels toe.

3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen:

ET 34: leren hun eigen bewegingsuitvoeringen en hun mogelijkheden en beperkingen juist inschatten;
ET 35: leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggen.

Natuurwetenschappen
1. Systemen

De leerlingen:

ET 2: kunnen bij de mens de bouw, de werking en de onderlinge samenhang van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het bloed, de bloedsomloop en het uitscheidingsstelsel beschrijven.

Impliciet B-stroom

Lichamelijke opvoeding
3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen:

OD 34: leren hun eigen bewegingsuitvoeringen en hun mogelijkheden en beperkingen juist inschatten;
OD 35: leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggen.

Natuurwetenschappen
Algemeen

De leerlingen:

OD 9: kunnen belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsvertering, voortplanting, transport en uitscheiding in het menselijk lichaam op eenvoudige wijze weergeven.

Naar boven

Vakgebonden eindtermen 2de graad

Expliciet

Lichamelijke opvoeding (gelijk voor alle studierichtingen)
1. Motorische competenties
1.1 Verantwoord en veilig bewegen

De leerlingen:

ET 1: kunnen in welbepaalde bewegingssituaties verantwoordelijkheid opnemen omtrent elkaars veiligheid door afspraken en regels na te leven.

2. Ontwikkelen van een gezonde en veilige levensstijl

De leerlingen:

ET 20: herkennen en reageren gepast op onveilige bewegingssituaties;
ET 21: passen welbepaalde hygiënische basisregels spontaan toe.

3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen:

ET 28*: kunnen respectvol omgaan met het eigen lichaam en met dat van anderen.

Nederlands (gelijk voor alle studierichtingen, niet voor bso)

2. Spreken/gesprekken voeren (koppeling luisteren)

De leerlingen:

ET 10: kunnen op structurerend niveau voor een onbekend publiek:

  • routes, situaties, personen beschrijven;
  • gebeurtenissen verslaan.

Project algemene vakken (bso) - Functionele taalvaardigheid

De leerlingen:

ET 3: zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen.

4. Organisatiebekwaamheid

De leerlingen:

ET 25: kunnen hulp inroepen.

Naar boven

Vakgebonden eindtermen 3de graad

Expliciet

Lichamelijke opvoeding (gelijk voor alle studierichtingen, met uitzondering van 3de leerjaar BSO)
1. Ontwikkeling van motorische competenties

De leerlingen:

ET 1: kunnen in nieuwe bewegingssituaties verantwoordelijkheid opnemen door gezamenlijk afgesproken veiligheidsregels toe te passen;
ET 2: kunnen medeleerlingen helpen wanneer de bewegingssituatie dit vereist.

2. Ontwikkeling van een gezonde en veilige levens­stijl

De leerlingen:

ET 17: kunnen hun kennis rond reanimatie vertalen naar risicovolle bewegingssituaties;
ET 18: kunnen eerste hulp bieden bij ongevallen in bewegingssituaties.

Lichamelijke opvoeding (3e jaar 3de leerjaar bso)
2. Gezonde en veilige levensstijl

De leerlingen:

ET 9*: leven veiligheidsafspraken na en vertonen spontaan veilig gedrag.

3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen:

ET 12*: dragen zorg voor kledij en materiaal, hebben aandacht voor hygiëne en milieu en tonen respect voor anderen.

Project algemene vakken (1ste en 2de leerjaar bso) - Functionele taalvaardigheid

De leerlingen:

ET 6: kunnen zich mondeling duidelijk uiten.

3. Functionele informatieverwerving en -verwerking

De leerlingen:

ET 11: kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken.

6. Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid

De leerlingen:

ET 31*: zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen;
ET 32*: nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties.

Project algemene vorming (3de leerjaar bso)

4. Problemen oplossen

De leerlingen:

ET 25: kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne.

Nederlands (aso, kso, tso)

2. Spreken/gesprekken voeren

ET 9: De leerlingen kunnen op structurerend niveau t.a.v. een onbekend publiek:

  • Instructies geven (was vroeger anders geformuleerd)

ET 9: De leerlingen kunnen op een beoordelend niveau aan een onbekend publiek:

  • Inlichtingen vragen, aanvragen doen, klachten/bezwaren formuleren (rechtstreeks/door middel van telefoon);
  • Activerende boodschappen formuleren.

Impliciet

Project algemene vakken (1ste en 2de leerjaar bso)
6. Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weer­baarheid en verantwoordelijkheid

De leerlingen:

ET 30*: zijn verkeersverantwoordelijk.

Lichamelijke opvoeding (3de leerjaar bso)
3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen:

ET 13: kunnen kritisch met de nevenverschijnselen van de sport omgaan.

Naar boven

Vakoverschrijdende eindtermen

Expliciet

Gemeenschappelijke stam

De leerlingen:

ET 1: (communicatief vermogen) brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk;
ET 4: (doorzettingsvermogen) blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;
ET 5: (empathie) houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;
ET 9: (flexibiliteit) zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden;
ET 10: (initiatief) engageren zich spontaan;
ET 18: (respect) gedragen zich respectvol;
ET 20: (verantwoordelijkheid) nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving.

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid

De leerlingen:

ET 1: verzorgen en gedragen zich hygiënisch;
ET 9: nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact;
ET11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving;
ET 12: roepen hulp in en dienen eerste hulp en CPR toe.

Context 2: mentale gezondheid

De leerlingen

ET 3: erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp.

Impliciet

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid

De leerlingen:

ET 10: participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school.

Naar boven