Expertenseminarie Vroegtijdig schoolverlaten

Brussel, 31 mei 2011

Omschrijving

In de Europa 2020-strategie, in het pact 2020 en in de beleidsnota 2009-2014 Onderwijs en Vorming worden ambitieuze doelstellingen geformuleerd om het vroegtijdig schoolverlaten te verminderen. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak vanuit een geïntegreerde visie en een evenwichtige afstemming tussen preventieve, interventionistische en compenserende maatregelen.

Maatregelen op het vlak van directe interventie richten zich rechtstreeks op de doelgroep, meer bepaald de jongeren die op dat ogenblik risico lopen om vroegtijdig de schoolbanken te verlaten. Beleid dat eenzijdig focust op directe interventie kan leiden tot ‘symptoombestrijding’.

Preventieve maatregelen richten zich op de oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten over de hele schoolloopbaan of levensloop. Voor preventieve maatregelen geldt dat de impact vaak diffuus is en dat de effecten zich soms pas op langere termijn manifesteren.
 
Tijdens het seminarie, georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vorming, wilden we de kennisbasis voor een overheidsbeleid inzake vroegtijdig schoolverlaten versterken.

  • Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie schetst een actueel beleidskader, waarmee de lidstaten effectief beleid kunnen ontwikkelen om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen.
  • Experten uit Vlaanderen, Luxemburg en Nederland presenteren maatregelen en modellen voor een actieve aanpak van de problematiek.
  • Presentaties van Vlaams wetenschappelijk onderzoek bieden meer inzicht in het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, en in het profiel van de vroegtijdige schoolverlater.

Naar boven

Presentaties  

Naar boven

Wetenschappelijk syntheserapport  

Carl Lamote en Prof. dr. Jan Van Damme (K.U.Leuven) hebben naar aanleiding van dit seminarie een wetenschappelijk syntheserapport gemaakt over vroegtijdig schoolverlaten. De resultaten van het seminarie werden aangevuld met inzichten uit ander Vlaams en internationaal onderzoek en geïntegreerd in dit verslagboek.

pdf bestandWetenschappelijk syntheserapport vroegtijdig schoolverlaten (pdf, 41 p.) (513 kB)

Naar boven


Extra informatie

Website

Publicaties

Naar boven