Informatieveiligheid: overzicht machtigingen Vlaamse Toezichtscommissie 2017

Kennisgeving van de uitwisselingen van persoonsgegevens

Beraadslaging VTC nr. 49/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 49/2017 van 20 december 2017

Op basis van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. Gezinsbijslagen zijn als bijkomende persoonsgebonden aangelegenheid opgenomen in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap zal elk gezin voor elk kind een Groeipakket1 krijgen dat bestaat uit een basisbedrag met daarbij een eenmalig startbedrag en een schoolbonus, een zorgtoeslag, een sociale toeslag en een participatietoeslag.

Voor de toekenning van bepaalde van deze gezinstoelagen zijn gegevens van leerlingen vereist.

De VTC heeft in 2016 reeds een machtiging verleend om de gegevens in verband met de aan- en afwezigheden van leerlingen van het lager- en secundair onderwijs mee te delen aan de afdeling Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het toekennen en controleren van de schooltoelagen en studietoelagen op basis van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse Gemeenschap en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk omwille van de volgende decretale (ontwerp)bepalingen:

Op basis van het voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zal, vanaf 1 december 2019 de Vlaamse Gemeenschap de selectieve participatietoeslagen toekennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben (inkomen onder een bepaalde grens). Tot dat ogenblik wordt de studiefinanciering gedaan door AHOVOKS/Afdeling School-en Studietoelagen. Op basis van hiervoor vermeld voorontwerp van decreet, zal de selectieve participatietoeslag student worden toegekend door Kind en Gezin aan wie, overeenkomstig het decreet van 8 juni 2007, een studietoelage voor hoger onderwijs wordt/werd toegekend.

Na de leeftijd van 18 jaar vervalt het onvoorwaardelijk recht op Groeipakket van het kind. Op basis van een inschrijving in het middelbaar of hoger onderwijs kan het recht op gezinsbijslag tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt, voortgezet worden onder bepaalde voorwaarden. Omwille van deze voorwaarden is het noodzakelijk de gegevens van het lerend kind na 18 jaar actueel op te volgen. Een halftijdse (17 lesuren) inschrijving is minimaal nodig voor een leerling vanaf 18 jaar in het secundaire onderwijs om recht te hebben op Groeipakket. Voor het Hoger onderwijs is een inschrijving voor ten minste 27 studiepunten noodzakelijk. Via het bericht PubliceerInschrijving18+ wordt de informatie over in- en uitschrijvingen voor de leerlingen en studenten vanaf 18 jaar naar het Groeipakket overgemaakt. Bij ontvangst (maandelijks) wordt de informatie uit het bericht samengevoegd met de eerder ontvangen info en vervolgens nagegaan of de leerling en student respectievelijk een voldoende inschrijving of voldoende studiepunten heeft om te voldoen aan de voorwaarden voor recht op Groeipakket.

Om deze regelgeving te kunnen testen, uit te voeren en de voorwaarden die worden opgelegd te kunnen controleren, is het nodig dat Kind en Gezin beschikt over gegevens i.v.m. de inschrijving aan een door de Vlaamse gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs en (deeltijds) secundair onderwijs of het diplomacontract gesloten met betrekking tot het volgen van een opleiding die geaccrediteerd is, erkend is als nieuwe opleiding, of tijdelijk erkend is, en die georganiseerd wordt door een ambtshalve geregistreerde instelling van hoger onderwijs. Het gaat hierbij om opleidingen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair en hoger onderwijs. Er zijn specifieke voorwaarden per opleidingsniveau.

In het dossier VTC/45/2017 worden de gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheden opgevraagd in hetzelfde kader.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Instelling waar de inschrijving geregistreerd is
 • In- en uitschrijving
 • School- en academiejaar van de inschrijving
 • Het soort programma in het leerplichtonderwijs
 • Het soort contract in het Hoger Onderwijs
 • Aanduiding of het diploma in het aangeduide schooljaar kan behaald worden

Beraadslaging VTC nr. 45/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 45/2017 van 20 december 2017 

Op basis van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. Gezinsbijslagen zijn als bijkomende persoonsgebonden aangelegenheid opgenomen in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap zal elk gezin voor elk kind een Groeipakket1 krijgen dat bestaat uit een basisbedrag met daarbij een eenmalig startbedrag en een schoolbonus, een zorgtoeslag, een sociale toeslag en een participatietoeslag.

Voor de toekenning van bepaalde van deze gezinstoelagen zijn gegevens van leerlingen vereist.

De VTC heeft in 2016 reeds een machtiging verleend om de gegevens in verband met de aan- en afwezigheden van leerlingen van het lager- en secundair onderwijs mee te delen aan de afdeling Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het toekennen en controleren van de schooltoelagen en studietoelagen op basis van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse Gemeenschap en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Om te anticiperen op de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - in het bijzonder voor de (stopzetting) kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de selectieve participatietoeslagen - wordt de machtiging gevraagd voor de testfase tot 1 januari 2019 voor de verwerking van persoonsgegevens zoals zij op dit ogenblik verwerkt worden voor de toekenning van schooltoelagen en studietoelagen.

Om de regelgeving in het kader van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te kunnen uitvoeren en de voorwaarden die worden opgelegd te kunnen controleren, is het nodig dat Kind en Gezin tijdens de testfase beschikt over gegevens i.v.m. de aan- en afwezigheden van leerlingen aan een Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs (zowel voltijds als deeltijds). Wanneer een leerling 2 jaar op rij hetzij onvoldoende aanwezig (in het kleuteronderwijs) of ongewettigd afwezig was, verliest de leerling het recht op de toelage. Deze maatregel werd ingevoerd om de kleuterparticipatie te doen toenemen en om anderzijds kinderen bij de start van het schooljaar naar school te laten gaan en om ze daar ook te houden.

In het dossier VTC/49/2017 worden de gegevens met betrekking tot de inschrijvingen opgevraagd in hetzelfde kader.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Identificatie van de kleuters en leerlingen: INSZ-nummer
 • De aanwezigheid in het kleuteronderwijs
 • De ongewettigde afwezigheden voor leerplichtige kleuters, leerlingen in het lager onderwijs en secundair onderwijs
 • School- en academiejaar van de inschrijving

Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de lerenden en het onderwijspersoneel door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en Syntra Vlaanderen aan het departement Onderwijs en Vorming (O&V) in het kader van de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 20 december 2017

Het betreft een aanvraag tot machtiging voor de levering van persoonsgegevens uit de databanken onder beheer van AGODI, AHOVOKS en Syntra Vlaanderen ten behoeve van de databank beleidsinformatie Onderwijs en Vorming. Deze databank wordt beheerd door het departement O&V. De nodige decretale basis voor de databank Beleidsinformatie O&V werd ontwikkeld door de invoeging van artikel 12/2 in het kwaliteitsdecreet met ingang van 1 september 2015. De VTC gaf over het voorontwerp advies VTC nr. 01/2015 van 18 februari 2015.

Het ontwikkelen van de databank Beleidsinformatie O&V gebeurt door middel van de techniek van datawarehousing. Via een projectmatige aanpak en opvolging via stuurgroepen met vertegenwoordigers van alle entiteiten worden data uit de operationele systemen van AHOVOKS, AgODi en Syntra Vlaanderen in de databank beleidsinformatie op een geïntegreerde manier opgeslagen. Het werken met een centrale databank heeft als voordeel dat de beleidsrapportering gebeurt op basis van eenduidige gegevens. Door de “historisatie” van gegevens (opslag op ijkmomenten) kan er teruggegrepen worden naar ervaringen uit het verleden. Operationele rapportering is via de databank Beleidsinformatie O&V niet mogelijk. Binnen het beleidsdomein zal een beheersgroep met vertegenwoordigers van alle entiteiten1 de afstemming realiseren.

Het betreft volgende databronnen:

 • Volwassenenonderwijs: dataset van instellingen, inschrijvingen en studiebewijzen van cursisten;
 • Hoger onderwijs: dataset van instellingen en inschrijvingen van studenten inclusief behaalde studiepunten en diploma’s (DHO);
 • Dataset uit het onderwijspersoneelssysteem met personeelsgegevens, opdrachten en toestanden van opdrachten;
 • Dataset uit de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED) in het kader van het bepalen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV; beperkt tot Syntra Vlaanderen);
 • Dataset uit de databank examencommissie.

Het Departement O&V wordt aangeduid als verantwoordelijke van de verwerking voor de databank beleidsinformatie.

In de aanvraag wordt het INSZ ook opgenomen in de databank beleidsinformatie maar is slechts zichtbaar voor een beperkt aantal personen (databeheerders) en wordt niet getoond aan de rapportbouwers. De rapportbouwers beschikken over een betekenisloos identificatienummer om koppelingen tussen de verschillende tabellen van de databank beleidsinformatie te maken. Voor het verwerken van de mutaties van het INSZ-nummer zal het Departement O&V beroep doen op de generieke VDI-MAGDA diensten. De databank beleidsinformatie vertrouwt in dit geval op de RR/KSZ om mutaties te detecteren. Een koppeltabel met de INSZ-nummers en mutaties zal moeten ontwikkeld en beheerd worden onder de verantwoordelijkheid van het Departement O&V.

Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 novemberr 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdiest (VLABEL), het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het beheer van het burgerloket.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2020 alle interacties met de Vlaamse Overheid digitaal te laten verlopen. Daarvoor moeten de verschillende lokale en Vlaamse overheden hun digitale dienstverlening uitbreiden door middel van digitaliseringsprojecten. Het Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD)-programma ondersteunt deze projecten door het aanbieden van bouwstenen, bronnen, applicaties, referentie processen, het wegwerken van drempels en door het ondersteunen van de projecten met kennis en financiële middelen.

Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. Daarnaast heeft Informatie Vlaanderen ook de rol van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI): via het ontsluiten van gegevens naar de burger op een geïntegreerde manier via het burgerloket worden volgens de aanvragers een aantal doelstellingen van de VDI mede gerealiseerd (zie verder).

Het project “burgerloket” draagt mee bij aan deze doelstelling door een oplossing te bieden om de interacties naar de burger digitaal te laten verlopen. Het burgerloket is een overkoepelend project dat bestaande informatie en digitale dienstverlening aanbiedt aan burgers over alle bestuursniveaus heen (lokaal, Vlaams, federaal). Het burgerloket buigt hiermee het versnipperde overheidslandschap om in een geïntegreerde overheidservaring. Dit project biedt een antwoord op een aantal fundamentele verzuchtingen van de burger over de digitale dienstverlening van de overheid.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

Gegevens betreffende inschrijving in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs (AHOVOKS)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Onderwijsinstelling
 • Academiejaar
 • Status
 • Datum inschrijving
 • Datum uitschrijving
 • Opleiding
 • Soort opleiding
 • Soort contract
 • Studie omvang
 • Studiebewijs
 • Diplomagericht
 • Module
 • Evaluatieresultaat

Gegevens betreffende leer- en ervaringsbewijzen (AHOVOKS)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Status
 • Leverancier
 • Categorie
 • Graad
 • Onderwijsvorm
 • Bewijstype
 • Bewijsstaat
 • Instantie
 • Uitreikingsdatum
 • Land
 • Instelling
 • Schooltype
 • Studierichting
 • Specialisatie
 • Bewijsomschrijving

Gegevens betreffende de inschrijvingshistoriek voor onderwijsvormen (AGODI)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Type onderwijs
 • Instelling
 • Soort programma
 • Datum inschrijving
 • Schooljaar
 • Inschrijving administratieve groep
 • Aantal afwezigheden niet-leerplichtige kleuters
 • Aantal problematische afwezigheden in leerplichtonderwijs

Beraadslaging VTC nr. 41/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 41/2017 van 25 oktober 2017

In het kader van het loopbaandebat dat Vlaams minister van Onderwijs voert, wil het departement OV zicht krijgen op de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs. Het is cruciaal om een geobjectiveerd en representatief beeld te krijgen van de omvang en de samenstelling van de volledige tijdsbesteding van leraren in de verschillende onderwijsniveaus (basis, secundair) en onderwijsvormen. Bovendien wil men zicht krijgen op eventuele significante verschillen en of die kunnen worden verklaard vanuit individuele kenmerken, vak, functie, school- en klaskenmerken, onderwijsniveau (m.i.v. de graden in het secundair onderwijs), onderwijsvorm, personeelsstatuut, … Voor deze laatste analyse is er nood aan koppeling met de databestanden van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Via de vragenlijsten kunnen een deel van de individuele kenmerken, vak, functie, school- en klaskenmerken, onderwijsniveau (m.i.v. de graden in het secundair onderwijs), onderwijsvorm, personeelsstatuut,… bevraagd worden. Echter om de registratielast te beperken en de accuraatheid van de gegevens te vergroten is een koppeling op het individuele niveau met de databestanden van AGODI cruciaal, vooral om de verschillen in arbeidstijd tussen leerkrachten te kunnen duiden. Bovendien wordt met deze koppeling een dubbele bevraging van reeds beschikbare gegevens bij AGODI vermeden en de planlast bij de leerkrachten beperkt. De ervaring van dubbele bevraging en planlast heeft immers een negatief effect op de bereidheid tot deelname aan onderzoek en bijgevolg op de relevantie van de onderzoeksresultaten voor de verdere beleidsvoering.

Het onderzoek wordt door het Departement OV uitbesteedt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De gegevens van het onderzoeksteam en de gegevens van AGODI zullen gekoppeld worden door de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

Persoonskenmerken

 • Stamboeknummer
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Hoogste diploma (Bachelor; Master; Phd)
 • Diploma lerarenopleiding (Bachelor kleuter; Bachelor LO; Bachelor SO; Speciale lerarenopleiding; Nog in opleiding)
 • Gezinstype (Alleenstaand; Partner - getrouwd; partner – samenwonend)

Werkgerelateerde kenmerken

 • Statuut (Benoemd; partieel benoemd; geen benoeming)
 • Onderwijsniveau

Schoolloopbaan leerkracht

 • Geldelijke anciëniteit
 • Zij-instromer (ja/nee)

 

Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017

Door de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de “erkenning van de gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden”. De federale overheid blijft bevoegd voor het bepalen van de normen waaraan de aanvrager moet voldoen om erkend te kunnen worden als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. De gemeenschappen zijn, door de bevoegdheidsoverdracht inzake de erkenning van de gezondheidszorgberoepen, ook bevoegd geworden voor het bepalen van de procedurele normen volgens dewelke een aanvraag zal beoordeeld worden. Deze nieuwe bevoegdheid werd, voor wat de Vlaamse gemeenschap betreft, ondergebracht bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en wordt opgenomen door het agentschap Zorg en Gezondheid (ZG).

Onder “beoefenaar van een gezondheidsberoep” worden (minstens) de gezondheidszorgberoepen verstaan die opgenomen zijn of die door de federale wetgever opgenomen worden in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De criteria tot erkenning of registratie van een persoon als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep vereisen o.a. dat de aanvrager van de erkenning een bewijs levert van het door hem/haar behaalde diploma, certificaat of getuigschrift dat vereist is voor het bekomen van deze erkenning. Het agentschap ZG ontvangt een kopie van de originele documenten en moet deze op de authenticiteit kunnen controleren. Voor de erkenning van bepaalde gezondheidszorgberoepen wordt als enig criterium het behaald hebben van een bepaald diploma vereist en heeft het agentschap ZG dus nood aan het verkrijgen van deze diploma’s.

Het agentschap Zorg en Gezondheid wil daarom gemachtigd worden: - om de online toepassing van het MAGDA-platform alle afgeleverde diploma’s, certificaten of getuigschriften (met inbegrip van de mutaties) die recht kunnen geven op het beoefenen van een gezondheidszorgberoep te ontvangen, zoals bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; - om de online-toepassing van het MAGDA-platform op te kunnen vragen welke diploma’s, certificaten, getuigschriften of ervaringsbewijzen, die recht kunnen geven op het beoefenen van een gezondheidszorgberoep, effectief behaald zijn door een bepaalde persoon die een aanvraag tot erkenning of registratie indiende.

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gelijkwaardig verklaarde leer- en ervaringsbewijzen, samen met de minimale identificatiegegevens van de houders van de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie, centraal verzameld en beheerd door AHOVOKS. Vandaag wordt de LED gevoerd door de databank voor het Secundair onderwijs, het Hoger onderwijs, Syntra en de VDAB. De LED bevat authentieke en niet-authentieke (door de gebruikers zelf toegevoegde) studiebewijzen. Van belang is dat de diplomagegevens (momenteel) beperkt teruggaan in de tijd, tot het academiejaar 1999-2000.

De toegang tot de LED gebeurt via de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

Identificatie van de aanvrager

 • INSZ-nummer: Het RR en BIS-nr. wordt gebruik voor unieke identificatie
 • Gegevens betreffende het authentieke diploma, getuigschrift of getuigschrift: Gegevens over het diploma: Uitreikingsdatum, INSZ-nummer, categorie, graad, onderwijsvorm, studierichting naam/namen), studierichting (code/codes), specialisatie (naam/namen), specialisatie (code/codes), bewijstype, bewijsstaat, authenticiteit, leverancier (bron).
 • Gegevens over onderwijsinstelling: volledige naam, instelling (nummer), instelling (naam), schooltype, instantie, alternatieve instanties, bijkomende informatie, land, taal, detailonderwerp (naam/namen), detailonderwerp (code/codes), uren volwassenonderwijs, vervalperiode/
 • Andere: ISCED Studiegebied, ISCED Niveau, Onderwerp, VKS Niveau onderwijskwalificatie, VKS Niveau beroepskwalificatie, leveranciersreferte (bronreferte), registratiedatum, registratiereferte

 

Beraadslaging VTC nr. 36/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedeijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokern Basis aan de Katolieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 36/2017 van 25 oktober 2017

De databestanden worden gebruikt in het kader van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL) bij het HIVA van de KU Leuven, meer specifiek voor onderzoekslijn 2.3 rond de evaluatie van het Gelijke Onderwijskansen (GOK) beleid. Voor module 2.3.1 wordt onder andere het effect van de centrale aanmeldingsregisters (CAR) in Antwerpen, Brussel, Gent en Lokeren op segregatie onderzocht.

Deze aanmeldingsregisters worden georganiseerd op LOP-niveau. In de drie grootste LOP's, die van Brussel, Antwerpen en Gent, melden ouders hun kind aan via de website1 en geven er informatie in met betrekking tot hun woonplaats, sociaal-economische situatie (SES), en schoolvoorkeuren (ouders kunnen meerdere scholen opgeven, maar maken enkel meer kans om in de eerste drie opgegeven scholen terecht te komen). Het computerprogramma wijst dan op basis van een algoritme kinderen aan scholen toe.

De regels volgens dewelke deze toewijzing gebeurt kan per LOP verschillen (in Brussel bijvoorbeeld wordt ook met de thuistaal rekening gehouden). Men onderzoekt ook Lokeren, waar het CAR weliswaar kleiner is, maar tevens gebiedsdekkend. Bovendien spelen er ook capaciteitsproblemen.

Elke toewijzing van leerlingen geeft aanleiding tot een andere verdeling van leerlingen over de scholen en zo tot een bepaalde mate van sociaal-economische segregatie.

Het onderzoeksproject kan ruwweg in twee delen opgesplitst worden. Het eerste deel beschouwt de impact van de huidige en van alternatieve toewijzingsregels op de mate van segregatie; in het tweede deel wordt op een aantal nevenvragen ingegaan. Voor het tweede deel wordt daarnaast een koppeling met de leerlingendatabank gemaakt, waarvoor het rijksregisternummer (indirect) nodig is en waarin het departement Onderwijs betrokken wordt. Dit gegeven wordt niet rechtstreeks aangeleverd, maar dient enkel als primaire sleutel om de koppeling tussen de CARdata en de leerlingendatabank te kunnen maken. Het is het departement Onderwijs en Vorming dat dit gegeven levert. Bovendien is deze koppeling enkel mogelijk voor de historische CAR-data, omdat de leerlingen die zich aanmelden voor het schooljaar [t; t+1] pas in februari van het jaar t+1 in de AGODI-telling verschijnen (en de data voor schooltoelage pas in t+2 beschikbaar worden in de leerlingendatabank). Deze aanvraag betreft enkel de eerste fase.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Schooljaar
 • Schoolgegevens
 • Schoolnummer (uniek identificatienummer) en intern volgnummer
 • Capaciteit van de scholen (per leerjaar/leerlingengroep/geboortejaar, wat toepasselijk is)
 • Aantal plaatsen (of percentage van het aantal plaatsen) dat de school voorbehoudt voor indicator- en niet-indicatorleerlingen
 • Aantal plaatsen (of percentage van het aantal plaatsen) voorbehouden per school volgens het gekozen toewijzingscriterium (e.g. afstand woonplaats, voorkeur…)
 • geboortedatum leerling
 • Individuele leerlingenkenmerken
 • Opleidingsniveau moeder
 • Schooltoelage
 • Trekkende bevolking
 • Thuisloos
 • Thuistaal (inclusief componenten: thuistaal met moeder, vader, broers, zussen etc)
 • Variabele die aangeeft of de leerling de zoon of dochter is van een personeelslid op de school die in aanmerking komt voor de voorrang
 • Thuisadres
 • Postcode
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Afstanden tot de opgegeven scholen
 • Werkadressen ouder(s)
 • Postcode
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Tevredenheid

 

Beraadslaging VTC nr. 34/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 julie 2014 voor het gebruik van de gegevens uit de LED door AGODIi voor een aantal bijkomende doeleinden en bij beraadslaging nr. 34/2017 voor het gebruik van de gegevens door VDAB in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 34/2017 van 13 september 2017

In verschillende Vlaamse beleidsdomeinen leeft sinds geruime tijd op heel wat vlakken de behoefte aan gegevens met betrekking tot de door mensen behaalde diploma’s, getuigschriften, ervaringsbewijzen, … Zowel vragen betreffende de bewijzen van specifieke personen als vragen op macroniveau komen steeds vaker naar boven. Hieruit is de oprichting van een centrale leer- en ervaringsbewijzendatabank (hierna “LED”) ontstaan.

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gelijkwaardig verklaarde leer- en ervaringsbewijzen geregistreerd, samen met bijhorende minimale identificatiegegevens van de houder van de bewijzen

Om de LED uit te bouwen zullen verschillende leveranciers die beschikken over gegevens inzake erkende onderwijs- en beroepskwalificaties, deze gegevens aanleveren aan de LED. Die gegevens worden centraal opgeslagen in de LED.

Met voorliggende aanvraag wensen de VDAB, AGODI en AHOVOKS toegang te krijgen tot de gegevens in de LEDDe LED wordt beheerd door AHOVOKS. De bedoeling is om op termijn de LED voor te dragen om door de Vlaamse Regering erkend te worden als authentieke gegevensbron.

Het ontsluiten van de LED gebeurt door tussenkomst van de de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI). De VDI, voorheen CORVE, is hiertoe aangeduid in artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

 

Beraadslaging VTC nr. 33/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het medelen van persoonsgegevens van personen met sportkwalificatie uit de leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan Sport Vlaanderen in het kader van het aanvullen van de VOTAS-databank.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 33/2017 van 13 september 2017

Het Agentschap Sport Vlaanderen heeft o.a. als decretale taak om in te staan voor de erkenning van sportgerelateerde kwalificaties. Deze erkenning heeft een invloed op de salarisschaal bij tewerkstelling en op de subsidiëring van gekwalificeerden op het terrein. In het kader van deze twee doeleinden vervult de VOTAS-databank een attestatiefunctie. De VOTAS-databank is een databank van de Vlaams Trainerschool (officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen inzake sportkaderopleiding te helpen realiseren) waarop men gevolgde bijscholingen kan terugvinden, verworven attesten kan raadplegen, downloaden of afdrukken.

Een juiste en volledige dataset is met andere woorden cruciaal opdat er geen subsidies misgelopen worden en opdat sportpersoneel correct verloond wordt. Wegens praktische problemen was het tot nu toe niet mogelijk om een volledige dekking te bekomen doorheen de jaren en doorheen alle uitreikende instellingen.

De VOTAS-databank blijft van belang naast de LED-databank omdat deze laatste enkel de gegevens van de onderwijskwalificaties vanaf 1999 bevat. De Vlaamse Trainersschool moet inzicht hebben in alle onderwijskwalificaties, ook degene die uitgereikt zijn vóór 1999.

Raadpleging van de LED gebeurt door tussenkomst van het Magda-platform (Vlaamse Dienstenintegrator).

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Instellingsnaam
 • Studierichting
 • Specialisatie
 • Graad
 • Uitreikingsdatum
 • INSZ

 

Beraadslaging VTC nr. 31/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en SYNTRA Vlaanderen aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen voor wetenschappelijk onderzoek naar de evaluatie van de proeftuinen 'schoolbank op de werkplek' in het kader van het concept Duaal Leren.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 31/2017 van 13 september 2017

Al bij haar aantreden in 2014 gaf de Vlaamse regering aan dat ze wilde inzetten op duaal leren; ook in het regeerakkoord stond dit in zowel het deel Onderwijs als het deel Werk. Een eerste concretisering van dit engagement kwam er in januari 2015 met een conceptnota over duaal leren die werd goedgekeurd door de Vlaams Regering. In deze conceptnota werden de algemene krijtlijnen van duaal leren weergegeven. In de conceptnota bis werd aangegeven dat een aantal proefprojecten zouden kunnen opstarten vanaf 2015 om het concept duaal leren in de praktijk verder uit te werken. Een van deze proefprojecten, ‘Schoolbank op de werkplek’, houdt in dat zeven studierichtingen duaal worden opgezet in een selectie van scholen.

Het doel van de evaluatie lopende van 15 december 2016 tot en met 31 november 2019 is om op basis van het project ‘Schoolbank op de werkplek’ gefundeerde besluiten te trekken omtrent duaal leren en dit zowel tijdens als na afloop van het project. Er zullen verschillende cohortes leerlingen starten in het project in zowel één- als tweejarige opleidingen; binnen de duurtijd van het project kan er al gekeken worden hoe de eerste cohortes leerlingen presteren op het vlak van doorstroom naar de arbeidsmarkt en/of hoger onderwijs. Tot slot zorgt een ex-post evaluatie ervoor dat er belangrijke lessen kunnen getrokken worden naar een bredere structurele implementatie toe.

Met dit onderzoek wensen de onderzoekers de implementatie van het concept duaal leren binnen Schoolbank op de werkplek op te volgen en lessen te trekken voor een ruimere inbedding in het Vlaamse onderwijs. Aangezien hier vele aspecten onderliggend van belang zijn, werden tien onderzoeksvragen uitgesplitst.

Door verschillende bestanden (gegevens van scholen en leerlingen in het voltijds en deeltijds SO en leertijd) maximaal te exploiteren en te koppelen moet het mogelijk zijn om de werking en implementatie van de proefprojecten in algemene vorm te verklaren. Hierbij zal telkens rekening gehouden worden met zowel individuele kenmerken en schoolkenmerken als met de macro-economische (regionale en intertemporele) context. Door de gehele proeftuinpopulatie op te nemen in deze studie kunnen verschillende patronen geïdentificeerd worden en verschillende determinanten in kaart worden gebracht.

Verschillende onderzoeksvragen die peilen naar verwachtingen en tevredenheid zijn echter niet met administratieve data te vatten. Dit kan pas door middel van informatie die verworven zal worden via een survey en gesprekken met de leerlingen die minimaal twee maal zal afgenomen worden gedurende de looptijd van het onderzoek. De administratieve data dienen met de surveydata gekoppeld te worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden bij afname van de survey aan de betrokken respondenten.

De Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) komt tussen voor de koppeling van de survey-gegevens aan de gegevens van AGODI en Syntra Vlaanderen. De koppeling gebeurt aan de hand van het INSZ-nummer.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Identificatienummer
 • NIS-code en postcode
 • School
 • Studierichting
 • Studiejaar
 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • OKI-waarde thuistaal
 • OKI-waarde opleidingsniveau moeder
 • School voor instroom
 • Onderwijsvorm voor instroom
 • Studierichting voor instroom
 • Problematische B-codes voor instroom
 • Behaalde kwalificatie behaald voor instroom
 • Schoolse achterstand bij instroom (per aantal jaren)
 • Leeftijd bij instroom (leeftijd in jaren)
 • Problematische B-codes sinds instroom
 • Uitval studierichting sinds instroom
 • Nieuwe inschrijving sinds instroom
 • Behaalde kwalificaties behaald sinds instroom

Gegevens van de onderwijsinstelling

 • Nummer_im
 • Im_net_code
 • Scholengroep_nr
 • Nis_code_fusie
 • Postcode
 • Aandeel leerlingen met schoolse achterstand
 • Aandeel leerlingen met laagopgeleide moeder
 • Aandeel leerlingen met thuistaal niet Nederlands
 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters

 

Beraadslaging VTC nr. 30/2017 van 13 september 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van vroegtijdig schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), SYNTRA Vlaanderen en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 30/2017 van 13 september 2017

Er werd recent door het Vlaams Parlement een bijkomende opdracht aan de VDAB gegeven om voor alle jongeren, die zonder diploma het onderwijs verlaten een passend aanbod te voorzien. Dit gebeurde via het decreet van 23 december 2016 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S., 9 februari 2017)

Om deze opdracht te realiseren hebben de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk er zich, in het actieplan ‘Samen tegen schooluitval’, voor geëngageerd om ervoor te zorgen dat VDAB een communicatie en dienstverlening zal opzetten voor elke jongere die 1) vroegtijdig de schoolbanken verlaat (zonder diploma of getuigschrift Secundair Onderwijs) 2) zich niet bij VDAB inschrijft, noch aan het werk gaat, noch een opleiding volgt, met name deze jongeren die behoren tot de NEET’s (‘Not in Education, Employment or Training’) en meer bepaald tot de subgroep NL-FET: (Neither in the Labour Force nor in Education or Training); dit is de deelgroep van NEET’s die zich vandaag niet inschrijft bij VDAB. Deze wetenschappelijke engelstalige termen NEET en NL-FET worden binnen de EU algemeen gebruikt om jongeren aan te duiden die vroegtijdig en zonder succes de schoolbanken verlaten.

Vandaag de dag begeleidt VDAB die jongeren die zich effectief bij haar inschrijven. Een aantal jongeren worden hierdoor niet bereikt. Om een beter zicht te krijgen op die jongeren moet er een effectief partnerschap ontwikkeld worden tussen VDAB en Onderwijs (met aandacht voor de NEET’s, maar ook voor vroegtijdige schoolverlaters).

Een eerste stap die hierin gezet moet worden, is het onderzoeken hoe jongeren die vroegtijdig de school hebben verlaten, noch actief zijn op de arbeidsmarkt, noch een opleiding volgen, geïdentificeerd kunnen worden. Dit is niet evident, maar hierin kunnen wellicht wel stappen vooruit gezet worden.

Het is dus de doelstelling om, conform de ambitie van de Europese “Youth Guarantee”, deze jongeren door gerichte communicatie ervan proberen te overtuigen om zich alsnog als werkzoekende in te schrijven en hen aan het werk te krijgen of hen aan een competentieversterkend traject te laten deelnemen – en dit liefst zo snel mogelijk nadat ze de schoolbanken hebben verlaten.

Om dit mogelijk te maken is er een continue stroom van data met de contactgegevens van al de jongeren die (zonder diploma) verdwijnen uit het Secundair Onderwijs (Discimus) nodig richting VDAB. VDAB zal deze gegevens achter de schermen verder uitzuiveren op basis van de bestaande VDAB-dossiers.

Hiervoor dienen data van Onderwijs (over welke jongeren de schoolbanken verlaten zonder diploma) en van VDAB (van welke jongeren zich inschreven als werkzoekende bij de VDAB) met elkaar vergeleken te worden. Het vergelijken van deze data stelt VDAB in staat om deze vroegtijdige schoolverlaters te identificeren. VDAB dient dan vervolgens voor elk van deze schoolverlaters na te gaan of de andere voorwaarden gesteld in deze nieuwe decretale opdracht al dan niet voldaan zijn (volgt geen opleiding en verricht geen beroepsarbeid of zelfstandige activiteit). De schoolverlaters die aan deze voorwaarde voldoen dienen door de VDAB benaderd te worden met een passend aanbod op het vlak van arbeidsbemiddeling en of begeleiding naar werk.

Door de intense samenwerking tussen Onderwijs en VDAB zullen heel wat van deze vroegtijdige schoolverlaters al gekend zijn in de databanken van VDAB. Zowel de leerlingen deeltijds onderwijs én alle laatstejaarsleerlingen van het arbeidsmarktgerichte secundair onderwijs worden sterk aangemoedigd om zich vooraf in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB; zo is bv. al 99,6% van de schoolverlaters uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs gekend bij VDAB nog voor ze op de arbeidsmarkt komen.

VDAB zal de, waarschijnlijk eerder beperkte, resterende groep niet behandelen als klassieke werkzoekenden maar naar hen een aangepaste communicatie richten om hen te wijzen op de consequenties van het inactief zijn en de voordelen die de inschrijving als werkzoekende of de deelname aan een VDAB-opleiding of een andere maatgerichte VDAB dienstverlening.

Doelgroep van deze data-uitwisseling zijn jongeren vanaf het jaar dat ze 18 worden tot 25,die aan al volgende voorwaarden voldoen:

 1. Zonder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs de schoolbanken verlaten
 2. In de loop van het jaar afhaken binnen onderwijs of zich niet meer opnieuw inschrijven in september
 3. Woonachtig zijn in Vlaanderen of Brussel en binnen het Nederlandstalige onderwijs op school zaten

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Identificatiegegevens van de vroegtijdige schoolverlater
 • Datum van uitschrijving
 • Historiek inschrijvingen
 • LED-diplomagegevens

 

Beraadslaging VTC nr. 28/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die huisonderwijs volgen door de Examencommissie van het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de onderwijsinspectie in het kader van controle op de kwaliteit van het huisonderwijs.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 28/2017 van 13 september 2017

In België is er leerplicht en geen schoolplicht. Dit wil zeggen dat kinderen of jongeren niet noodzakelijk ingeschreven moeten zijn in een erkende school om te voldoen aan de leerplicht. Kinderen en jongeren kunnen ook voldoen aan de leerplicht door het volgen van huisonderwijs. De kwaliteit van het huisonderwijs wordt momenteel op twee manieren gecontroleerd: er is de verplichte deelname aan de examencommissie en er zijn de controles van de Onderwijsinspectie. Om deze controlebezoeken goed te kunnen voorbereiden en dus ook goed te kunnen uitvoeren, heeft de Onderwijsinspectie nood aan enkele cruciale gegevens. Een deel van deze gegevens kan de Onderwijsinspectie terugvinden op de decretaal verplichte "verklaring van huisonderwijs". Hiervoor werd een machtiging verleend aan de Onderwijsinspectie om persoonsgegevens te verkrijgen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Dat betekent dat de onderwijsinspectie beschikt over de naam en het adres van de leerling, de naam van de lesgever, maar dat het niet beschikt over een aantal cruciale gegevens over de leerling zelf, met name zijn inschrijving en resultaten bij de examencommissie. Daarom heeft de Onderwijsinspectie ook nood aan informatie of een leerling effectief ingeschreven is bij de examencommissie en of de leerling daar al dan niet succesvol examens aflegde. Deze informatie is terug te vinden in de databank van AHOVOKS.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

De Onderwijsinspectie heeft nood aan volgende gegevens van AHOVOKS:

Identificatiegegevens van de leerling

 • Rijksregisternummer
 • Naam
 • Voornaam

Het antwoord op volgende vragen:

 • Is de leerling ingeschreven bij de examencommissie?
 • Voor welke examens heeft de leerling ingeschreven?
 • Heeft de leerling examens afgelegd bij de examencommissie?
 • Is de leerling geslaagd voor de afgelegde examens?
 • Wanneer is de leerling geslaagd?

 

Beraadslaging VTC nr. 25/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van OCMW-cliënten met schoolgaande kinderen van het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het OCMW Gent met het oog op ondersteuning van het aanvragen van school- of studietoelagen.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 25/2017 van 19 juli 2017

Het OCMW Gent werkt al verschillende jaren samen met het AHOVOKS, de afdeling School- en Studietoelagen, rond het sociaal voordeel school- en studietoelagen, in het Project DAF intermediaire partners. De samenwerking houdt in dat het OCMW Gent jaarlijks van oktober tot juni ondersteuning aanbiedt bij het aanvragen van een school- of studietoelage door de OCMW-cliënten. Toch blijkt dat voor een deel van dat cliënteel de drempel om het recht op een school- of studietoelage uit te putten nog te groot is en deze gezinnen bijgevolg een school- of studietoelage missen.

OCMW Gent wil hierop inzetten door proactief te werken en vraagt daarom machtiging om cliënten met schoolgaande kinderen die in het lopende schooljaar geen school- of studietoelage aanvroegen, volgend schooljaar actief op te sporen, te benaderen en te ondersteunen bij hun aanvraag, zodat ze zeker volgend schooljaar hun recht op een school- of studietoelage kunnen uitoefenen.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

De vraag die vanuit het OCMW Gent wordt gesteld aan AHOVOKS omvat volgende gegevens: INSZ-nummer van de actieve OCMW-cliënt met schoolgaande kinderen

Het antwoord dat vanuit AHOVOKS terug gestuurd wordt naar het OCMW Gent omvat volgende gegevens: INSZ-nummer van de actieve OCMW-cliënt met aanduiding of de aanvraag van de school- of studietoelage is ingediend of afgerond.

 

Beraadslaging VTC nr. 19/2017 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) in het kader van de instaptoets lerarenopleiding.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 19/2017 van 21 juni 2017

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen. Het verenigt de hogescholen in Vlaanderen (www.vlhora.be).

De Vlaamse Regering en de minister van Onderwijs willen het studiekeuzeproces van jongeren versterken bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Het regeerakkoord, de beleidsnota Onderwijs en de beleidsbrieven Onderwijs stellen daartoe de invoering van een ‘algemene niet-bindende oriënteringsproef’ in de derde graad van het secundair onderwijs en verplichte, niet bindende toelatingsproeven bij het begin van het hoger onderwijs voorop. Wat dit laatste betreft werd als pilootproject gestart met een instaptoets voor de lerarenopleidingen aan de hogescholen.

Via de ministeriele besluiten van 28 augustus 2015, 19 juli 2016 en 12 december 2016 gaf de minister

bevoegd voor onderwijs en vorming aan de VLHORA de opdracht om de niet-bindende instaptoets lerarenopleiding te ontwikkelen, te implementeren en op te volgen. De instaptoets lerarenopleiding is een verplicht instrument dat het studiekeuzeproces bij de overgang van het secundair onderwijs naar de lerarenopleiding kan versterken. De instaptoets moet de aankomende student een spiegel voorhouden over zijn sterktes en zwaktes met het oog op starten aan de lerarenopleiding op het gebied van Nederlands, studievaardigheden en motivatie voor alle opleidingen en voor lager onderwijs aangevuld met Frans en wiskunde.

De eerste afname van de instaptoets lerarenopleiding werd georganiseerd in september-oktober 2016. Tijdens de looptijd van de instaptoets wordt het instrument geanalyseerd, verbeterd en verder uitgewerkt. Om de informatie verkregen aan de hand van de afnames te kunnen interpreteren en verder wetenschappelijk te kunnen analyseren, zijn er aanvullende gegevens noodzakelijk. Het keuzeproces, de leer- en studievaardigheden, de talige en cognitieve factoren moeten geïnterpreteerd worden vanuit een aantal achtergrondgegevens van de respondenten en moeten gerelateerd worden aan de verdere loopbaanprestaties binnen de lerarenopleiding. Het ontwikkelde instrument moet onderzocht worden vanuit kenmerken als gender, culturele en socio-economische achtergronden etc., waarbij de mogelijke negatieve invloed van dergelijke kenmerken op de

studieloopbaan onderzocht kan worden. Om de hiertoe noodzakelijke analyses te kunnen maken is een koppeling met de databanken van het secundair en hoger onderwijs een belangrijke voorwaarde.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Databank secundair onderwijs (AGODI)
 • Instellingsnummer
 • Post Code
 • Soort inrichtende machten
 • Onderwijsnetten
 • Onderwijsvormen
 • Opleidingen
 • Opleidingsvormen
 • Rubrieken
 • Soorten onderwijs
 • Administratieve groep
 • Studiegebieden
 • Studierichtingen
 • Voltijds/deeltijds
 • Gezinstaal
 • Leerling genereert gon-middelen
 • Ion leerling
 • Nationaliteit
 • Gok leerling
 • Tikt aan op kenmerk studietoelage
 • Tikt aan op kenmerk buurt
 • Opleidingsniveau moeder
 • OKI = onderwijskansindidcator
 • Aandeel leerlingen op schoolniveau 3de graad dat aantikt op kenmerk buurt
 • Aandeel leerlingen op schoolniveau 3de graad dat aantikt op kenmerk studietoelage
 • Aandeel leerlingen op schoolniveau 3de graad dat aantikt op kenmerk gezinstaal
 • Aandeel leerlingen op schoolniveau 3de graad dat aantikt op kenmerk opleidingsniveau moeder
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Soorten studiebewijs
 • Uitreikingsdatum
 • INSZ

Databank hoger onderwijs (AHOVOKS)

 • Academiejaar
 • Academiejaar generatiestudent
 • Inschrijvingsdatum
 • Kan studiebewijs behalen
 • Soort contract
 • Status
 • Ingerichte Opleidingsvariëteit
 • Studiegebied
 • Opleiding
 • Opleidingsvariëteit
 • Studieomvang
 • Werkstudent
 • Instelling
 • Overkoepelend verband
 • Vestiging
 • Afstudeerrichting
 • Studiebewijsdatum
 • Wijzigingsdatum
 • Uitschrijvingsdatum
 • Heroriëntatie
 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Functiebeperkt
 • Beursstudent
 • Saldo leerkrediet van de individuele student
 • Aantal opgenomen studiepunten
 • Aantal behaalde studiepunten
 • Studierendement
 • Aantal gedelibereerde studiepunten
 • INSZ

 

Beraadslaging VTC nr. 17/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) voor de registratie van leerlingen en tussen de onderwijsinstellingen onderling via AGODI voor nieuwe inschrijvingen.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 17/2017 van 21 juni 2017

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verzamelt gegevens van 1.100.000 leerlingen uit het leerplichtonderwijs van het basis- en secundair onderwijs, zoals de inschrijvings- en afwezigheidsgegevens. Hiertoe dienen de scholen de inschrijvingsgegevens van de leerlingen door te geven aan AGODI. Het betreft hier een gegevensstroom die al jaren plaatsvindt en die met deze machtigingsaanvraag wenst geregulariseerd te worden. Vroeger verzonden de scholen de meeste gegevens op bepaalde tijdstippen via een aparte toepassing in bulk naar de centrale databank van AGODI. Voortaan zal deze gegevensuitwisseling gebeuren via Discimus. De scholen werken met een leerlingenadministratiepakket, waarin zij de gegevens van hun leerlingen bijhouden. De web services van Discimus zorgen ervoor dat de informatie die AGODI nodig heeft, automatisch naar de databank van AGODI worden verzonden. Scholen zullen voortaan dus enkel nog de gegevens correct in hun leerlingenadministratie-pakket moeten registreren en geen aparte zendingen meer doen. Bovendien maken de web services van Discimus het mogelijk dat informatie uit de centrale databank onmiddellijk naar het schooladministratiepakket kan terugvloeien en dat scholen deze informatie kunnen raadplegen.

Bij een nieuwe inschrijving in een school moet de school nagaan of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Daarvoor moet de school beschikken over alle relevante behaalde studiebewijzen van de leerling. De school zou deze gegevens kunnen invoeren in Discimus en de gegevens raadplegen bij een nieuwe inschrijving. Indien van een leerling geen studiebewijs wordt gevonden zal AGODIinschrijvingsgegevens teruggeven aan de school. Uit deze gegevens valt af te leiden of een leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet of kan voldoen bij de aanvang van de inschrijving.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

De scholen die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap dienen de ingeschreven leerlingen te registreren. Deze gegevens worden automatisch naar Discimus verzonden:

 • Instellingsnummer
 • Soort programma
 • Technische sleutel leerling
 • Schooljaar
 • Administratieve groep
 • Uitreikingsdatum
 • Soort bewijs
 • Instellingsnummer gezamenlijk diploma
 • Clausuleringen
 • Noodcorrectie

De scholen die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap moeten de gegevens die relevant zijn voor de controle van de toelatingsvoorwaarden kunnen opvragen via Discimus, na de inschrijving van de leerling in de nieuwe school. Concreet gaat het over volgende gegevens:

 1. Alle studiebewijzen van het huidige schooljaar met een uitreikingsdatum tot en met de einddatum van de inschrijving.
 2. Alle studiebewijzen van de twee vorige schooljaren (voor de leerlingen met een B- of een C-attest en voor leerlingen met een onderbroken schoolloopbaan of voor overzitters)
 3. Alle studiebewijzen behaald in het leerjaar van de nieuwe inschrijving (bewijzen uitgereikt na de einddatum van de inschrijving geven we niet terug)
 4. Alle studiebewijzen ooit behaald in het onderliggende leerjaar
 5. Inschrijvingsgegevens van de leerling in het huidige en vorige schooljaar/leerjaar 3 en 4 zullen enkel van toepassing zijn als de leerling een overzitter is.

Een school die gegevens wenst van een ingeschreven leerling, stelt een vraag met volgende gegevens:

 • Technische sleutel leerling
 • INSZ leerling
 • Schooljaar
 • Leerjaar

Het antwoord dat wordt terug gegeven bevat volgende gegevens:

 • Instellingsnummer
 • Soort programma
 • Administratieve groep
 • Uitreikingsdatum
 • Soort bewijs
 • Clausuleringen
 • Als het een B-attest betreft : de studierichtingen of administratieve groepen die niet meer mogen gevolgd worden
 • Inschrijvingsgegevens
 • indicatie voldoet aan toelatingsvoorwaarden

Beraadslaging VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017 met bijlage wettelijke basis betreffende de mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2020 alle interacties met de Vlaamse Overheid digitaal te laten verlopen. Daarvoor moeten de verschillende lokale en Vlaamse overheden hun digitale dienstverlening uitbreiden door middel van digitaliseringsprojecten. Het Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD)-programma ondersteunt deze projecten door het aanbieden van bouwstenen, bronnen, applicaties, referentie processen, het wegwerken van drempels en door het ondersteunen van de projecten met kennis en financiële middelen.

Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. Daarnaast heeft Informatie Vlaanderen ook de rol van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI): via het ontsluiten van gegevens naar de burger op een geïntegreerde manier via het burgerloket worden volgens de aanvragers een aantal doelstellingen van de VDI mede gerealiseerd (zie verder ).

Het project “burgerloket” draagt mee bij aan deze doelstelling door een oplossing te bieden om de interacties naar de burger digitaal te laten verlopen. Het burgerloket is een overkoepelend project dat bestaande informatie en digitale dienstverlening aanbiedt aan burgers over alle bestuursniveaus heen (lokaal, Vlaams, federaal). Het burgerloket buigt hiermee het versnipperde overheidslandschap om in een geïntegreerde overheidservaring. Dit project biedt een antwoord op een aantal fundamentele verzuchtingen van de burger over de digitale dienstverlening van de overheid.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

Gegevens betreffende inschrijving in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs (AHOVOKS)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Onderwijsinstelling
 • Academiejaar
 • Status
 • Datum inschrijving
 • Datum uitschrijving
 • Opleiding
 • Soort opleiding
 • Soort contract
 • Studie omvang
 • Studiebewijs
 • Diplomagericht
 • Module
 • Evaluatieresultaat.

Gegevens betreffende leer- en ervaringsbewijzen (AHOVOKS)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Status
 • Leverancier
 • Categorie
 • Graad
 • Onderwijsvorm
 • Bewijstype
 • Bewijsstaat
 • Instantie
 • Uitreikingsdatum
 • Land
 • Instelling
 • Schooltype
 • Studierichting
 • Specialisatie
 • Bewijsomschrijving

Gegevens betreffende de inschrijvingshistoriek voor onderwijsvormen (AGODI)

 • Unieke sleutel van de persoon (RRN)
 • Type onderwijs
 • Instelling
 • Soort programma
 • Datum inschrijving
 • Schooljaar
 • Inschrijving administratieve groep
 • Aantal afwezigheden niet-leerplichtige kleuters
 • Aantal problematische afwezigheden in leerplichtonderwijs

Beraadslaging VTC nr. 11/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van een Brusselse onderwijsinsteling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan Perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, in het kader van een eenmalig wetenschappelijk onderzoek naar de capaciteitsbehoefte in het -gewoon en buitengewoon- secundair onderwijs in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 11/2017 van 22 maart 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een ongezien hoge bevolkingsgroei. Van 2000 tot 2015 steeg de Brusselse bevolking met meer dan 20 procent. Daarvoor zijn veel bijkomende voorzieningen nodig, vooral op het gebied van scholen. De dienst Scholen van Perspective.brussels heeft in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, een studie opgestart die de capaciteitsbehoefte in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart wil brengen. Dit onderzoek heeft als doel een inschatting te maken van het aantal plaatsen die in de toekomst nodig zullen zijn in het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het type scholen dat zou moeten geopend worden, de beschikbare plaatsen (en infrastructuur) te analyseren en voorstellen tot inplanting te formuleren voor toekomstige projecten opgezet om extra plaatsen in het secundair onderwijs te creëren. Het onderzoek heeft dus drie doelstellingen, nl.:

 • Doelstelling 1: Het projecteren van de vraag naar plaatsen in het Brusselse secundair onderwijs tot 2025;
 • Doelstelling 2: In kaart brengen van het bestaande aanbod aan plaatsen in het Brusselse secundair onderwijs;
 • Doelstelling 3: Het beschrijven van een aantal mogelijke scenario’s voor de creatie van bijkomende schoolcapaciteit in het Brusselse secundair onderwijs, o.b.v. de bevindingen die werden gedaan i.h.k.v. de vorige twee doelstellingen.

De gegevens die in het kader van dit onderzoek vereist zijn worden gevraagd bij AGODI uit de databank DISCIMUS en bij het LOP Brussel uit de aanmeldingsformulieren.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Unieke leerlingencode
 • Geslacht, nationaliteit (Belg of niet)
 • Statistische sector woonplaats
 • Onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair), nummer administratieve groep, type buitengewoon onderwijs, nieuwkomer (0/1)
 • Geboortejaar en –maand
 • Schoolfiche

Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het onderzoek naar de invloed van sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017

Voorliggende aanvraag beoogt een eenmalige aanlevering van drie bijkomende gegevens waarover AGODI beschikt, en dit enkel voor deze schoolverlaters, waarvoor Onderwijs & Vorming en Syntra-Vlaanderen al de “schoolverlater”-gegevens hebben aangeleverd, en die door de VDAB werden opgenomen in de studie schoolverlaters van 2016.

Voorheen werd door de VTC al een uitwisseling van Onderwijs en Vorming naar VDAB gemachtigd in het kader van het onderzoek van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, en bij uitbreiding met gegevens van Syntra Vlaanderen. Het betreft beraadslagingen VTC nr. 26/2012 en de uitbreiding 47/2014. Deze beraadslagingen betreffen een jaarlijkse gegevensuitwisseling van onbepaalde duur.

De drie beoogde bijkomende gegevens die via voorliggende aanvraag worden opgevraagd zijn drie leerlingenkenmerken, nl. de variabelen “opleidingsniveau van de moeder”, “taal” en “schooltoelage”, die samen de Sociaal-Economische Status van de leerling weergeven; men noemt deze gegevens ook met een afkorting de SESkenmerken van de leerling.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Identificatiegegevens
 • SES-kenmerk “Het opleidingsniveau van de moeder”
 • SES-kenmerk “Taal”
 • SES-kenmerk “Schooltoelage”

 

Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het onderzoek van de pedagogische voorwaarden bij de toekenning van studietoelagen.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017

Op basis van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse gemeenschap en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, kent de Vlaamse Gemeenschap school- en studietoelagen toe aan gezinnen die het financieel moeilijk Hebben.

Om deze regelgeving uit te kunnen voeren en de voorwaarden die worden opgelegd te kunnen controleren, is het nodig dat de afdeling School- en Studietoelagen beschikt over diplomagegevens van het secundair onderwijs. Dit is nodig bij het onderzoeken van de pedagogische voorwaarden van een aanvraag voor een schooltoelagen. Om recht te hebben op een schooltoelage dient een leerling ingeschreven te zijn t.e.m. 30 juni van dat schooljaar. De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt, is wanneer de leerling in de loop van het schooljaar zijn opleiding voltooid heeft (art. 66/1). Vandaar is het belangrijk om te beschikken over de gegevens van de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via verticale mobiliteit te studeren in het hoger onderwijs buiten Vlaanderen. Daarbij moet de student aan één van drie voorwaarden voldoen, één van die voorwaarden is het behalen van een diploma secundair onderwijs

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Categorie
 • Graad
 • Onderwijsvorm
 • Studierichting
 • Staat bewijs
 • Instantie
 • Type school
 • Volledige naam
 • Land
 • Instelling
 • Studierichting
 • Specialisatie
 • Bron
 • Type bewijs
 • Authenticiteit
 • Uitreikingsdatum
 • Registratiedatum
 • INSZ

 

Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs door het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van de Gelijke Onderwijskansen (GOK)- financiering op individuele leerprestaties.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017

De bedoeling van dit specifieke onderzoek bestaat erin de impact te meten van de GOK-financiering in de eerste graad van het lager onderwijs op individuele leerprestaties van leerlingen in het lager en secundair onderwijs.

Het GOK-beleid, met het GOK-decreet als startpunt, heeft als doel de onderwijskansen van kansarmere leerlingen beter te doen aansluiten bij die van kansrijkere leerlingen. De speerpunten uit dit beleid zijn het inschrijvingsrecht en de financiering van scholen op basis van leerlingenkenmerken (Poesen-Vandeputte & Nicaise 2012) . Dit onderzoek focust op het tweede luik, namelijk de impact van de bijkomende GOK-financiering op de onderwijsuitkomsten van kansarme (en andere) leerlingen.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Schooljaar
 • Schoolgegevens
 • Schoolnummer
 • Organisatie
 • GOK-kenmerken en GOK uren
 • Geografische informatie
 • Gegevens leerling
 • Identificatienummer per leerling
 • Recente individuele leerlingenkenmerken
 • Positie van de leerling op school
 • Geslacht
 • Geboortedatum of leerjaar/leerlingengroep
 • Indicator vroegtijdig schoolverlaten
 • Indicator tucht
 • Studiebewijzen en oriënteringsattesten

 

Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van jonge werknemers uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van de controle op de vermindering van de werkgeversbijdrage.

Vlaamse Toezichtcommissie - Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming is het Vlaamse Gewest per 1 juli 2014 bevoegd voor de organisatie van een eigen doelgroepenbeleid. Wat betreft de jongeren voorziet het nieuwe doelgroependecreet dat de werkgevers gebruik kunnen maken van een vermindering van de werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren, jonger dan 25 jaar, die niet langer leerplichtig zijn en binnen het kwartaal na datum van de aanwerving geen diploma of graad hebben behaald.

Om deze gestelde voorwaarde te kunnen aftoetsen stelt artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet dat de werkgever enkel de doelgroepvermindering voor een jongere werknemer verkrijgt als die op de laatste dag van het kwartaal over een elektronisch dossier bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding beschikt.

Voor een schoolverlater in beroepsinschakelingstijd en een uitkeringsgerechtigde werkloze (inschakelings- of werkloosheidsuitkering) is de inschrijving bij de VDAB immers verplicht voor jongeren die in Vlaanderen wonen. Vervolgens zal de VDAB, via elektronisch weg, aan de instellingen (RSZ en DIBISS) die belast zijn met de inning en de invordering van de socialezekerheidsbijdragen alle gegevens bezorgen die geen deel uitmaken van de multifunctionele aangifte (vb. scholingsgegevens) en die zij nodig hebben om op een geautomatiseerde manier het recht op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers te beoordelen. Dit betekent aldus dat de VDAB instaat voor de afbakening van de potentiële doelgroep die het recht opent op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers. De VDAB is met andere woorden, zowel voor de werkgevers als voor de werkzoekenden, het aanspreekpunt om de potentiële rechten op een doelgroepvermindering te kennen.

De werkgever of werknemer die de juistheid betwist van de gegevens (vb. scholingsgegevens) waarop de VDAB zich baseert, kan bij het Departement Werk en Sociale een aanvraag tot wijziging indienen waarbij hij/zij de nodige bewijsstukken aanlevert.

Om deze taak op te nemen wenst het Departement Werk en Sociale toegang tot de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank. Deze databank bevat de gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen,…), geeft duidelijkheid over de echtheid ervan en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

De mededeling van de volgende persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Categorie
 • Graad
 • Onderwijsvorm
 • Studierichting
 • Staat bewijs
 • Instantie
 • Type school
 • Onderwerp
 • Volledige naam
 • Land
 • Taal
 • Instelling
 • Studierichting
 • Specialisatie
 • Detail onderwerp
 • Uren volwassenenonderwijs
 • Vervalperiode
 • Alternatieve instantie(s)
 • Rol alt. instantie(s)
 • Bijkomende informatie
 • Bijkomende informatie type
 • Bron
 • Type bewijs
 • Authenticiteit
 • Uitreikingsdatum
 • Registratiedatum
 • INSZ