Halftijdse loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof

Wat is het?

Bij een halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof (loopbaanonderbreking voor ouderschap) onderbreek je je loopbaan om voor je kind te zorgen.

Je oefent nog exact de helft van een volledige opdracht uit, eventueel afgerond naar het hogere (les)uur, en met inbegrip van je opdrachten in het hoger onderwijs.

Je kan voor elk kind afzonderlijk een loopbaanonderbreking voor ouderschap opnemen. Dat geldt ook voor kinderen die op dezelfde datum geboren zijn.

Beide ouders hebben, elk afzonderlijk, recht om deze loopbaanonderbreking op te nemen.

Recht of gunst

De halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet. De flexibele vorm met opname per maand is een gunst.  Als je werkgever weigert, moet deze zijn gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen.

Naar boven

Voorwaarden

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen een halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap nemen.

 • Het maakt niet uit of je vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.
 • Je moet met minstens een halve opdracht + 1 uur in het onderwijs belast zijn. Zowel je uren als vastbenoemde als die als tijdelijke tellen mee. Zo ook detacheringen en uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
 • De loopbaanonderbreking moet aanvangen voor de 12de verjaardag van je kind (21 jaar voor een kind met een beperking).

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt geen salaris voor de uren die je niet presteert. Als tijdelijk personeelslid krijg je voor het niet-gepresteerde deel geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de halftijdse duur van het ouderschapsverlof, voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012.

Voor kinderen geboren vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA slechts 6 maanden onderbrekingsuitkering.

Anciënniteit

De halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap telt mee voor je geldelijke en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Maar er zijn wel uitzonderingen, buiten en binnen het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking cumuleren met:

 • Een politiek mandaat

 • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitoefende

 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

 • De omvang  van die activiteit niet groter is dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

 • Je die activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven uitoefenen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking ononderbroken uitgeoefend hebben

 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen zolang je loopbaanonderbreking loopt

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Bekijk ook de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: gevolgen voor je pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap heeft geen vaste ingangsdatum, maar moet ten laatste op de dag vóór de 12de verjaardag van het kind aanvangen.

Als je een kind adopteert, kan je het ouderschap ten vroegste nemen vanaf de dag dat je je kind inschrijft in het bevolkingsregister.

Als je kind een beperking heeft, is de leeftijdsgrens voor aanvang de dag vóór zijn of haar 21ste verjaardag.

Duur

Regeling van toepassing tot en met 31 augustus 2020

Je kan een halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap nemen voor een aaneengesloten periode van 8 maanden.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Als je al loopbaanonderbreking voor ouderschap opnam vóór 1 september 2012

 • Onderbreking door zomervakantie, op voorwaarde dat:

  • Je loopbaanonderbreking onmiddellijk aansluit op bevallingsverlof, moederschapsbescherming, bedreiging door beroepsziekte, onbezoldigd ouderschapsverlof, adoptieverlof of geboorteverlof

  • Je loopbaanonderbreking ten vroegste op 1 juni start

Regeling van toepassing vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 kan je de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opnemen in schijven. Wie kiest voor opname van halftijds ouderschapsverlof, moet dat in principe doen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan, met een maximumduur van 8 maanden.

Bij een halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is het ook mogelijk om het ouderschapsverlof op te nemen in een periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan, maar de werkgever kan die opnamevorm weigeren.

Na afloop van de aangevraagde periode kan je kiezen voor een ander volume:

Meer informatie in de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: duur.

Einde

Je halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap eindigt na afloop van de aangevraagde periode, of:

 • Op 31 augustus van het schooljaar waarin je met pensioen gaat

 • Van rechtswege:

  • Als je met pensioen gaat

  • Als je een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen opneemt

  • Als je je bonus opneemt

Als je tijdelijk personeelslid, eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlof vervroegd stopzetten om ‘uitzonderlijke redenen’ als  je school- of centrumbestuur akkoord gaat.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschap vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties van de Vlaamse overheid doen hun aanvraag bij de Vlaamse Regering.

Details over de aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact