Signaaldetectie: je rol bij onrustwekkende signalen of bij hulpvragen van je leerlingen

Wat doe jij?

Als leerkracht ben je vaak de eerste die

  • Ongewoon gedrag of onrustwekkende signalen opmerkt bij een leerling
  • Een vraag naar hulp krijgt van een leerling

Neem een open houding aan

Reageer rustig, discreet en met een open houding als een leerling je met een hulpvraag benadert. Oordeel niet. Bied een luisterend oor.

Weeg de situatie af

Weeg de ernst van de situatie af. Stel jezelf de vraag of je leerling ernstige veiligheidsrisico’s loopt.

Misschien heb je vragen over plotse opmerkelijk lagere punten bij je leerling? Pols dan even bij de leerling of ouders.

Heb je een vermoeden dat de veiligheid van de leerling ernstig in het gedrang komt, zoals bij huiselijk geweld? Betrek dan de zorgverantwoordelijke van de school. De school kan dan in overleg met de leerling en de ouders besluiten om de leerling aan te melden bij het CLB.

Naar boven

Wat doet het CLB na je signaaldetectie?

De school en het CLB gaan na een aanmelding samen met de leerling en de ouders op zoek naar de gepaste ondersteuning.

Het CLB vraagt altijd eerst instemming met de hulp aan de ouders voor een leerling die jonger is dan 12 (richtleeftijd) of aan de leerling zelf (richtleeftijd vanaf 12 jaar).

Het CLB zal in samenspraak met de leerling, de ouders en de school:

  • De vraag verhelderen
  • Bekijken wat goed loopt
  • Bespreken wat alle betrokkenen zelf kunnen opnemen
  • Bepalen of er al dan niet bijkomende hulp noodzakelijk is, van het CLB zelf of via een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp

Naar boven

CLB als draaischijf in een netwerk

Het CLB werkt als een draaischijf in een netwerk. CLB-medewerkers werken samen met de school, de ouders, de leerlingen en externe hulpverleners om de juiste ondersteuning te geven aan de leerling.

Als er nood is aan gespecialiseerde hulp zoals therapie of gespecialiseerde begeleiding, verwijst het CLB binnen zijn netwerk door naar de meest passende hulp.

Bij die verwijzing geeft het CLB de nodige relevante informatie over de leerling door aan de externe partners. Het blijft de taak van het CLB om na de verwijzing de voortgang van de leerling op school verder te volgen.

Het CLB vertaalt de informatie van de externe hulpverlener naar bruikbare informatie voor de school. Dat gebeurt altijd met de instemming van de leerling en de ouders.

Verwacht bovendien initiatieven en acties van het CLB:

  • Voor de medische consulten en vaccinaties van je leerlingen
  • Voor profylactische maatregelen bij een besmettelijke ziekte op school
  • Voor overleg over afwezigheid op school in klassenraden
  • Voor schoolprojecten die gaan over het beleid voor prioritaire doelgroepen: groepen van leerlingen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn

Naar boven