Toelatingsvoorwaarden buitengewoon secundair onderwijs

Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Je leerlingen moeten beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (hierna ‘verslag’) om toelating te krijgen tot het buitengewoon secundair onderwijs.

  • Het CLB stelt het verslag op.
  • Het verslag bestaat uit een protocol ter verantwoording en een attest. Wat daar precies in staat, lees je in de omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.
  •  Voeg het originele verslag toe aan het leerlingendossier. Verlaat de leerling de school? Geef het verslag dan terug aan de ouders en bezorg er een kopie van aan de nieuwe school.

Leerlingen die voor type 5 willen inschrijven, hebben geen verslag nodig. In dat geval volstaat een attest.

Leerlingen met een verslag hebben ook het recht om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs. Zij volgen daar een individueel aangepast curriculum (IAC).  Meer informatie: Grote lijnen van het M-decreet.

Voorlopig verslag type 3

In uitzonderlijke situaties van een vermoeden van een ernstig gedrags- of emotioneel probleem bij een leerling in het gewoon onderwijs kan er dringend nood zijn aan een gepast aanbod in het buitengewoon onderwijs type 3.

In die situaties kan het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject een voorlopig verslag type 3 opmaken, zonder dat er al een psychiatrische diagnose is gesteld. Het CLB moet daarna wel de nodige stappen zetten voor de vereiste diagnose opdat de leerling in buitengewoon onderwijs type 3 ingeschreven kan blijven.

Onenigheid over het verslag

Is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs? Op vraag van de ouders, het CLB of de school bemiddelt dan de Vlaamse Bemiddelingscommisie.

 

Naar boven

Leeftijdsvoorwaarden

Je school mag leerlingen toelaten tot het buitengewoon secundair onderwijs op basis van een verslag:

  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 13 jaar worden
  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 12 jaar worden, als het verslag daarover een gemotiveerd advies bevat
  • Als ze een getuigschrift basisonderwijs hebben
  • Als ze maximum 21 jaar zijn. Uitzonderingen op die regel lees je in de omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven

Leerlingen uit een school die niet onder Vlaamse regelgeving valt

Leerlingen uit scholen die niet vallen onder de Vlaamse regelgeving (een buitenlandse school of een Frans- of Duitstalige school in België) of leerlingen uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, krijgen alleen toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs na een gunstige beslissing van de klassenraad. Meer informatie: omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven