Toelatingsvoorwaarden buitengewoon secundair onderwijs

Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Je leerlingen moeten beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (hierna ‘verslag’) om toelating te krijgen tot het buitengewoon secundair onderwijs.

  • Het CLB stelt het verslag op.
  • Het verslag bestaat uit een protocol ter verantwoording en een attest. Wat daar precies in staat, lees je in de omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.
  •  Voeg het originele verslag toe aan het leerlingendossier. Verlaat de leerling de school, dan geef je het verslag terug aan de ouders en bezorg je een kopie ervan aan de nieuwe school.

Leerlingen die voor type 5 willen inschrijven, hebben geen verslag nodig. In dat geval volstaat een attest.

Leerlingen met een verslag hebben ook het recht om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs. Raadpleeg de grote lijnen van het M-decreet.

Onenigheid over het verslag

Bestaat er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs? Dan bemiddelt de Vlaamse Bemiddelingscommisie op vraag van ouders, het CLB of de school.

Overgangsmaatregel schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018

Tijdens de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 moet de leerling op het moment van de inschrijving nog niet over het verslag beschikken. Een voorlopig document van het CLB waarin staat dat het handelingsgericht diagnostisch proces is doorlopen, maar dat het verslag nog niet gerealiseerd is, volstaat. Zorg er wel voor dat je ten laatste bij de start van de lesbijwoning over het verslag beschikt, zodat je het bij het leerlingendossier kan voegen.

Naar boven

Leeftijdsvoorwaarden

Je school mag leerlingen toelaten tot het buitengewoon secundair onderwijs op basis van een verslag:

  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 13 jaar worden
  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 12 jaar worden, als het verslag daarover een gemotiveerd advies bevat
  • Als ze een getuigschrift basisonderwijs hebben
  • Als ze maximum 21 jaar zijn. Uitzonderingen op die regel lees je in de omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven

Leerlingen uit een school die niet valt onder de Vlaamse regelgeving

Leerlingen uit scholen die niet vallen onder de Vlaamse regelgeving (een buitenlandse school of een Frans- of Duitstalige school in België) of leerlingen uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, krijgen enkel toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs na een gunstige beslissing van de klassenraad. Meer daarover lees je in de omzendbrief structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven