Het voltijds gewoon secundair onderwijs

1ste graad

Vanaf 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs leerjaar na leerjaar gemoderniseerd. Vanaf schooljaar 2019-2020 dus in het 1ste leerjaar van de 1ste graad.

Leerlingen die op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar A van het secundair onderwijs.

Leerlingen die het getuigschrift niet hebben behaald, volgen het 1ste leerjaar B.

Het lessenrooster van het 1ste leerjaar (zowel A als B) bestaat uit:

 • Minstens 27 uur basisvorming (de eindtermen)
 • Minstens 5 uur differentiatie op maat van de leerling:
  • Ofwel verdieping, uitdaging, remediëring van onderdelen van de basisvorming
  • Ofwel verdieping in klassieke talen

Scholen moeten deze differentiatiepakketten aanbieden:

 • Minstens 2 verdiepende differentiatiepakketten waaruit een leerling kan kiezen
 • Alle remediërende differentiatiepakketten die de leerlingen nodig hebben

Een schoolbestuur beslist autonoom welke differentiatiepakketten de school aanbiedt.

Het 2de leerjaar van de 1ste graad biedt een keuze uit verschillende opleidingen. Die heten basisopties. Naast de basisopties volg je een pakket vakken die elke leerling van dat leerjaar in je school volgt. Het 2de leerjaar van de 1ste graad bereidt je voor op de overstap naar de 2de graad. Bij die overstap kies je voor een studierichting die het best aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden.

Het beroepsvoorbereidend leerjaar is ook een 2de leerjaar en biedt ook een keuze uit verschillende opleidingen. Die heten daar beroepenvelden. Naast de beroepenvelden volg je een pakket vakken die elke leerling van dat leerjaar in je school volgt. Ook het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt voor op de overstap naar de 2de graad. Dan kan je kiezen voor een van de studierichtingen in het beroepssecundair onderwijs.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden het 2de leerjaar van de 1ste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar gemoderniseerd.

Naar boven

2de en 3de graad: onderwijsvormen en studierichtingen

2de graad

De 2de graad bestaat uit het 3de en het 4de leerjaar. Er bestaan 4 onderwijsvormen vanaf de 2de graad. Die onderwijsvormen zijn verder onderverdeeld in studiegebieden en studierichtingen.

Je kan nu kiezen voor een studierichting die het beste aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden.

De 4 onderwijsvormen zijn:

 • Algemeen secundair onderwijs (aso)
  Het aso legt de nadruk op een ruime theoretische vorming. Het biedt je een stevige basis om hoger onderwijs te volgen.

 • Beroepssecundair onderwijs (bso)
  Het bso is een praktische onderwijsvorm waarin je een beroep aanleert en ook algemene vorming krijgt.
 • Kunstsecundair onderwijs (kso)
  In het kso volg je een algemene, ruime vorming naast kunstvakken. Je gaat ook zelf kunstprojecten uitwerken. Na het kso kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.
 • Technisch secundair onderwijs (tso)
  In het tso gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het tso kan je een beroep uitoefenen of verder studeren in het hoger onderwijs. Bij de opleiding horen ook praktijklessen.

3de graad

Na de 2de graad volgt de 3de graad: het 5de en het 6de leerjaar.

Ook hier vind je de 4 onderwijsvormen terug, maar de specifieke vorming verfijnt nog: om je verder voor te bereiden op je beroepskeuze of op je studies in het hoger onderwijs. Een aantal studierichtingen start pas in de 3de graad.

Het is ook mogelijk om in de 3de graad nog een 3de jaar te volgen, het 7de leerjaar:

 • In het bso om een diploma secundair onderwijs te behalen. In het aso, kso en tso behaal je je diploma secundair onderwijs na het 2de jaar van de 3de graad. In het bso behaal je na het 2de jaar een studiegetuigschrift, pas na het 3de jaar een diploma
 • In het aso en kso de voorbereidingsjaren op het hoger onderwijs
 • In het tso en kso om je te specialiseren: de Se-n-Se-opleidingen

Veranderen van onderwijsvorm

In de 2de graad en in mindere mate in de 3de graad kan je overgaan van de ene onderwijsvorm naar een andere.

Het is ook mogelijk om van het bso naar het aso, tso of kso over te stappen, maar in dat geval ga je niet over naar een hoger leerjaar.

Naar boven

Experiment modulair onderwijs

In een klein aantal scholen in het bso loopt vanaf de 2de graad een experiment modulair onderwijs.

In het modulair onderwijs bestaan geen graden of leerjaren, wel studiegebieden en opleidingen. Voor elk studiegebied is een opleidingsstructuur uitgetekend, die bestaat uit afzonderlijke pakketten leerstof: de modules.

Als je met succes een module hebt afgewerkt, krijg je een deelcertificaat. Heb je alle modules van een opleiding met succes afgewerkt, dan behaal je het certificaat van die opleiding. Daarnaast kan je in het modulair onderwijs ook dezelfde studiebewijzen behalen als in het lineair systeem.

Naar boven

Modernisering secundair onderwijs

Het secundair onderwijs wordt gemoderniseerd. De modernisering geldt voor wie in het 1ste leerjaar van de 1ste graad secundair onderwijs start vanaf het schooljaar 2019-2020.

Meer informatie op de pagina's voor schooldirecties en -administraties: Modernisering van het secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor leerlingen en hun ouders

Voor schooldirecties en administraties

Modernisering van het secundair onderwijs