Naar het gewoon lager onderwijs

Op 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 6 wordt

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden.

Om op 6 jaar het recht te hebben om te starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, moet je kind in het schooljaar ervoor voldoende aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool.
Anders beslist de klassenraad of je kind naar het gewoon lager onderwijs mag of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Naar boven

Vóór 6 jaar naar het lager onderwijs?

Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag, dus op 5 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt).

De klassenraad wint daarvoor het advies in van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 

Naar boven

Mijn kind van 6 is niet klaar voor het lager onderwijs

Je kind is schoolrijp als het de kennis, vaardigheden en houdingen bezit die nodig zijn om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid is een voorwaarde tot succes in het lager onderwijs.

Als je kind een aantal vaardigheden nog niet genoeg beheerst, is dat niet meteen een reden tot ongerust­heid. Maar je kan signalen beter ernstig nemen. Spreek erover met de leerkracht van je kind. Je kan ook een extra onderzoek naar de schoolrijpheid van je kind aanvragen.

Na het onderzoek naar de schoolrijpheid kan je de raad krijgen om je kind nog een jaar langer in de kleuterklas te houden, ook al is het 6 jaar en was het voldoende aanwezig in het kleuteronderwijs om naar het gewoon lager onderwijs te mogen overstappen.

Dat is geen bindend advies. Je kan beslissen om de raad van de school of het CLB niet op te volgen. Besef dan wel dat de school en het CLB dit advies in het belang van je kind geven. Bespreek de motieven voor het advies met de kleuteronderwijzer, zodat je een goede beslissing kan nemen.

Omgekeerd, als de klassenraad en het CLB adviseren dat je kind kan overgaan naar de lagere school, kan je als ouder toch beslissen om je kind nog een jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen.

Je kan het gewoon kleuteronderwijs maar met 1 jaar verlengen. Na dat jaar moet je kind overstappen naar het gewoon lager onderwijs of naar het buitengewoon onderwijs.

Een kind dat een jaar langer in de kleuterklas blijft, moet elke dag naar school gaan.

Naar boven

Van het buitengewoon kleuter- naar het gewoon lager onderwijs

Je kind kan van het buitengewoon kleuteronderwijs overstappen naar het gewoon lager onderwijs. Het is zelfs de bedoeling dat dat zoveel mogelijk kan.

Je beslist daar zelf over, het best in overleg met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Naar boven

Vanuit een niet-Vlaamse school

Ging je kind naar een niet-Vlaamse school (in het buitenland of een Frans- of Duitstalige school in België), dan beslist de klassenraad van de nieuwe school of en in welk leerjaar je kind kan starten.

Naar boven

Langer in het lager onderwijs blijven

De meeste kinderen eindigen de gewone lagere school op 30 juni van het kalenderjaar waarin ze 12 worden. Soms is het beter voor een kind om langer in de lagere school te blijven.

Een kind dat 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog 1 schooljaar lager onderwijs volgen, Daarvoor is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB nodig. Als ouder heb je de beslissing in handen. Je kan niet verplicht worden om je kind op 14 jaar nog in het lager onderwijs te houden.

15-jarigen kunnen geen lager onder­wijs meer volgen.

Naar boven

Blijven met getuigschrift basisonderwijs?

Een kind dat het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de klassenraad het toelaat.

Dat gebeurt vooral als jij als ouder en de klassenraad vinden dat je kind emotioneel nog niet klaar is om het secundair onderwijs aan te vatten. Bijvoorbeeld als je een  hoogbegaafd kind hebt dat het getuigschrift op jongere leeftijd behaalt, of als je kind op het einde van het jaar geboren is.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België